02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 62
3/9/2023

نوشته: گوتو|‌تومونوری| و دیگران

ترجمه: لیلا مرتضایی

عضو هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

 

کلیدواژهها

 ایمنی مدیریت احتمال خطر  پایگاه اطلاعاتی  بازیابی اطلاعات  اصطلاحنامه اصطلاحشناسی

 

چکیده

مبحث ایمنی در زمینههای متعددی مانند ایمنی شغلی| ‌ایمنی عبور و مرور| مسایل زیستمحیطی| ایمنی شیمیایی| ایمنی دارویی و نظایر آن مورد مطالعه گسترده قرار گرفته است. از اینرو| برای گردآوری اطلاعات ایمنی در زمینههای بین رشتهای ضروری است اطلاعات از پایگاههای اطلاعاتی چندگانه در زمینههای مذکور بازیابی شود. با وجود این| گردآوری کامل اطلاعات ایمنی| به دلیل تفاوت میان نظامهای کلیدواژهای که در هر پایگاه  اطلاعاتی اعمال میشود| مشکل است.

پایگاه اطلاعات اصطلاحشناسی در زمینة پژوهشهای ایمنی گسترش یافت تا به شیوهای خلاق| کارآیی بازیابی از پایگاههای اطلاعاتی متعدد را| با توجه به مباحث ایمنی| اصلاح نماید. این مقاله فرآیند ایجاد و ویژگیهای پایگاه اطلاعات اصطلاحشناسی را که در حال توسعه شرح میدهد.

 

1. پیشینه

مبحث ایمنی در زمینههای متعددی همچون کسب و کار| حمل و نقل| مسائل زیست محیطی| شیمی و داروسازی مطرح است. از اینرو برای گردآوری اطلاعات موجود لازم است در پایگاههای اطلاعاتی متعدد در این زمینهها جستجو شود. باید در نظر داشت که پایگاههای اطلاعات کتابشناختی| بر اساس نظامهای کلیدواژهای مجزا از هم سازماندهی میشوند و برای مفاهیم مشابه| کلمات متفاوت به کار میبرند. اصلاح این شرایط نیازمند نظام جدیدی برای استفاده مؤثر از انبوه اطلاعات مربوط به پژوهشهای ایمنی میباشد که در پایگاههای اطلاعاتی مختلف گرد آمده است.

در مرحله نخست| ضروری است پایگاه اطلاعات اصطلاحشناسی در زمینه پژوهشهای ایمنی توسعه یابد. پایگاه اطلاعات اصطلاحشناسی برای آن که به سهولت به نظامهای چندگانة کلیدواژهای که در پایگاه های اطلاعاتی مجزا اعمال میشود دسترسی پیدا کند| باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

1.  اصطلاحهای پایه را که مفاهیم ایمنی را بیان میدارند شامل گردد و اصطلاحهای خاص در زمینههای به وجود آمده را در برنگیرد.

2.    این اصطلاحها به طور کامل از موضوعهای مختلف مربوط به ایمنی جمعآوری شود.

3.    اصطلاحها با دید جهانی ایمنی و در طیف زمینههای موضوعی موجود گروهبندی گردد.

4.  هر اصطلاح با توصیفگرهای اصطلاحنامهها و /یا اصطلاحهای مهم موجود در پایگاههای اطلاعاتی ایجاد شده مرتبط باشد.

ما ساختن پایگاه اطلاعات اصطلاحشناسی در زمینه پژوهشهای ایمنی را که دارای کارکردهای فوق است شروع کردهایم و طرح کلی راهبرد توسعه و ویژگیهای آن را ارائه خواهیم داد.

 

2. روند ایجاد پایگاه اطلاعات اصطلاحشناسی

روند ایجاد پایگاه اطلاعات اصطلاحشناسی در نمودار 1 نشان داده شده است. در مرحله نخست| اصطلاحهای بنیادی مبحث ایمنی که عملاً در پایگاههای اطلاعات کتابشناختی مورد استفاده قرار دارد گردآوری میشد.

 

1- گردآوری اصطلاحهای ایمنی

$

2-انتخاب اصطلاحهای ایمنی

$

3-تعیین گروه برای اصطلاحها

$

4. ردهبندی اصطلاحهای ایمنی بر اساس گروه

$

5. ایجاد پایگاه اطلاعات اصطلاحشناسی برای اصطلاحهای ایمنی

نمودار 1. روند ایجاد پایگاه اطلاعات اصطلاحشناسی

 در مرحله دوم| اصطلاحهای بنیادی در زمینه ایمنی انتخاب میشوند و با اصطلاحهایی که در مرحله اول گردآوری شدهاند مقایسه و شناسایی میگردند. مرحله سوم| طراحی گروهبندی جهانی برای اصطلاحهای ایمنی است که ورای زمینههای موضوعی ایجاد شده قرار دارد. مرحله چهارم| ردهبندی تمام اصطلاحهایی است که بر اساس گروهبندی جدیدی که در مرحله سوم پدید آمده گردآوری شدهاند. مرحله نهایی| ایجاد پایگاه اطلاعات اصطلاحشناسی است مشتمل بر تمام اطلاعات درباره اصطلاحاتی که تا مرحله چهارم به دست آمده هر مرحله به طور دقیقتر در زیر تشریح شده است.

1/2 گردآوری اصطلاحهای ایمنی

نمودار 2 روند گردآوری اصطلاحهای ایمنی را نشان میدهد. به عنوان نخستین گام لازم است زمینه موضوعی برای گردآوری اصطلاحهای ایمنی تعیین شود.

1.                انتخاب زمینه موضوعی

$

انتخاب پایگاههای اطلاعاتی

$

2.                انتخاب اصطلاحهای مورد جستجو

$

      4. جستجوی پایگاههای اطلاعاتی

 $

5. استخراج اصطلاحهای ایمنی

نمودار 2. روندگردآوری اصطلاحهای ایمنی

پنج زمینه موضوعی زیرا که ارتباط نزدیکی با مسائل ایمنی و مدیریت احتمال خطر داشتند انتخاب کردیم:

شیمی| انرژی و علوم هستهای| پژوهشهای زیستمحیطی| پژوهشهای ترابری. در مرحله بعد پایگاههای اطلاعاتی زیر در ارتباط با هر یک از زمینههای موضوعی انتخاب شدند:

  EMBASEزیست پزشکی

CA شیمی

Energy Sci & Tech انرژی و علوم هستهای

ENVIRON مسائل زیستمحیطی

TRIS پژوهشهای ترابری

برای جستجوی رکوردهای دقیق تراز پایگاههای اطلاعاتی منفرد| به اصطلاحهای اعم که بیانگر مفاهیم ایمنی به عنوان اصطلاحهای مورد جستجو نیاز داشتیم. از این رو اصطلاحهای جستجو را از نمایه اصطلاحاتی که "مؤسسه ایمنی و بهداشت کار" (NIOSH)  به کار برده و کنترل کرده| جمعآوری نمودیم. این اصطلاحها برای هدف ما بسیار مناسب است| زیرا هدف NIOSH پرداختن به بهداشت و ایمنی کار بوده و احتمالاً هر پنج موضوع فوق را میپوشاند. در نتیجه از بین 2000 اصطلاح نمایه| 55 اصطلاح به عنوان اصطلاحهای پایه در زمینه ایمنی شناسایی شد.

قاعدة جستجو بر پایة این 55 اصطلاح که موقتاً در پنچ گروه ردهبندی شده بود تدوین گردید. نمودار 3 این قاعده را نشان میدهد.

 

گروه 0 جستجوی احتمال خطر؟ یا ایمنی؟

گروه 1- جستجوی در معرض؟ یا استنشاق؟ یا تشعشع؟

گروه 2- جستجوی آلودگی هستهای؟ یا آلودگی؟ یا گرد و غبار؟ یا تنش؟ یا حلال آلی؟ یا ماده محرک؟ یا ذرات معلق؟ یا سروصدا؟ یا خستگی؟

گروه 3 جستجوی حادثه؟ یا مسمومیت؟ یا انفجار؟ یا خطر؟ یا خطر زیستی؟

گروه 4 جستجوی آشفتگی؟ یا خسارت؟ یا بیماری؟ یا صدمه؟ یا نشانههای بیماری؟ یا ضایعه؟ یا سندرم؟ یا اختلال؟ یا آسیب؟ یا نقص؟

نمودار 3. قاعده جستجو

از پنج قاعده ترکیبی ولی ناپیوسته به عنوان قاعده جستجو استفاده کردیم و در چهارمین مرحله| هر پایگاه اطلاعاتی را از طریق "دیالوگ" (1) جستجو نمودیم. از هر پایگاه اطلاعاتی 500 رکود به عنوان نتیجة جستجو به دست آمد|‌که تماماً به عنوان اطلاعات موردنظر برای استخراج اصطلاحهای ایمنی| به وسیله چاپگر چاپ شد.

2/2 جداسازی اصطلاحهای ایمنی

هر یک از 500 رکورد به دست آمده از هر پایگاه اطلاعاتی| از نظر ایمنی بررسی اصطلاحهای ایمنی از تمام رکوردها به وسیلة نویسندگان استخراج شد. تعداد اصطلاحهای استخراج شده به عنوان اصطلاحهای ایمنی از هر یک از پایگاههای اطلاعاتی به قرار زیر است:

EMBASE 1257 اصطلاح

ENVIRON 832 اصطلاح

CA Research 1045 اصطلاح

TRIS                807 اصطلاح

Energy Sci & Tech 1175 اصطلاح         

در میان اصطلاحهای استخراج شده| اصطلاحهایی وجود داشت که از نظر اصطلاحشناسی و ایمنی نامناسب بود. از این رو| جداسازی اصطلاحهای ایمنی یعنی حذف اصطلاحهای نامناسب ضروری بود. این جداسازی در سه مرحله انجام گرفت. نمودار 4 فرآیند جداسازی را نشان میدهد.

 

1.     جدا کردن اصطلاحهای نامناسب از دید اصطلاحشناسی

$

2.     حذف اصطلاحهایی که مفهوم ایمنی را بیان میدارند ولی متکی به متن هستند

$

3.     متمایز کردن سه گروه مختلف از اصطلاحها

نمودار 4. فرایند جداسازی

 

جداسازی اصطلاحهای استخراج شده از هر پایگاه اطلاعاتی انجام گرفت و مرحلة نخست در انجام این امر عبارت بود از حذف اصطلاحهایی که دارای ویژگیهای زیر بودند (این کار به وسیله رایانه صورت پذیرفت):

1.    اصطلاحهای با حروف ربط مانند "و"| "یا"

2.    اصطلاحهای غیر عبارت اسمی

3.    اصطلاحهای با حروف اضافه به استثنای "از" (2)

4.    اصطلاحهای دارای بیش از 5 کلمه

5.    اصطلاحهای با اصلاحات بعدی

نمونهای از اصطلاحهای حذف شده از این طریق در جدول 1 نشان داده شده است.

مرحله دوم| حذف اصطلاحهایی بود که ارتباط ناچیزی با مفاهیم ایمنی داشتند. برخی اصطلاحها فقط در متون خاصی مبین مفهوم ایمنی هستند؛ به بیان دیگر| به تنهایی بیانگر مفاهیم ایمنی نیستند این اصطلاحها با توافق نویسنده| شناسایی و حذف شدند.

جدول 1. نمونه اصطلاحهای نامناسب از نظر اصطلاحشناسی

در معرض سمی

در معرض کارگران

خطر برای سلامتی

ضربه سروصدا بر شنوایی

زیانمند برای چشمهای خرگوش

آسیب به پوست

احتمال خطر طول عمر برای سرطان

مواجههکاری با حلالهای آلی

احتمال خطر برای سقوط

تأثیر تشعشعات یک نیروگاه هستهای بر انسان.

 

مرحله سوم در فرایند جداسازی| تفکیک انواع مختلف اصطلاحهاست. اصطلاحهای گزیده به عنوان اصطلاحهای ایمنی تا مرحله دوم| مشتمل بر سه نوع اصطلاح بودند:

1. اصطلاحهای بیانگر مفاهیم ایمنی؛ 2. نام مواد شیمیایی؛ 3. نام بیماریها. به هر اصطلاح یک نشانة تقسیمبندی نشانههای "الف"| "م" و "ب" که به ترتیب بیانگر تقسیمات فوق است اختصاص یافت. (3)

تا این مرحله پنج فایل اصطلاحات به دست آمد که هریک با پایگاه اطلاعاتی خود مطابقت داشت. برای تشکیل یک فایل واحد| این فایلها درهم ادغام شدند. در نتیجه اصطلاحهای تکراری حذف| و در آخرین مرحله تمام اصطلاحات به ترتیب الفبایی مرتب گردیدند. جدول 2 نشانگر بخشی از این فایل اصطلاحات است. موارد به وجود آورندة هر رکورد عبارتاند از:

1.    نشانة تقسیمبندی؛

2.    اصطلاح؛

3.  نام پیگاه اطلاعاتی که اصطلاح از آن استخراج شده است. اصطلاحهای با نشانه "الف"| به عنوان اصطلاحهای ایمنی به مفهوم اخص| و به عنوان اصطلاحهای مورد نظر که از دید ایمنی جهانی گروهبندی شدهاند| واجد شرایط بودند.

جدول 2. نمونهای از فایل اصطلاحات

ب       سلول سرطان خون                     EMBASE

الف     اثرات زیانبخش                          ENVIRON

م        هالو هیدروکربنها                       CAS

م        هالوتن                                    EMBASE

الف     مسمومیت یا ختههای کبد            EMBASE

الف     عوامل زیانبخش                         ENERGY

الف     رویداد زیانبخش                         TRIS

الف     اثرات زیانبخش                          ENERGY

الف     پتانسیل زیانبخش                       EMBASE

الف     احتمال خطر                             ENERGY| EMBASE

                                                      CAS TRIS ENVIRON

الف     تحلیل احتمال خطر                    ENVIRON

الف     ارزیابی احتمال خطر                   CAS ENVIRON

 

3/2 طراحی گروه برای اصطلاحهای ایمنی

نمودار 5 بیانگر روند طراحی گروه برای اصطلاحهای ایمنی است.

 

1.  شناسایی اصطلاحهای پایه و بیانگر ایده کلی ایمنی

                            $

2.  شناسایی رابطه هم معنایی بین آنها

                            $

3.  طراحی گروه جدید برای اصطلاحهای اصلی

نمودار 5. روند طراحی گروه برای اصطلاحهای ایمنی

حدود 50 اصطلاح از پایگاه اطلاعاتی NOISH تا این مرحله استخراج شد که به عنوان اصطلاحهای ایمنی پایه| مذکور در مبحث 1/2| مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه این اصطلاحها به عنوان اصطلاحهای پایه واجد شرایط بودند| ولی تحت تأثیر موضوع ایمنی و بهداشت کار قرار داشتند؛ از این رو بایستی اصطلاحهای پایه دیگری که بیانگر ایده کلی ایمنی در هر یک از پنج زمینه موضوعی منتخب در این پژوهش بودند شناسایی میشد. این پنج زمینه موضوعی عبارتاند از: علوم زیست پزشکی| شیمی| انرژی و علوم هستهای| پژوهشهای زیست محیطی و تحقیقات ترابری.

نخستین اقدام برای یافتن اصطلاحهای پایه به شکلی مؤثر و جامع به روش زیرصورت گرفت:

 

1.  تطابق اصطلاحهای ایمنی با 50 اصطلاح پایه استخراج شده از NIOSH

                             $

2.  جداکردن اصطلاحهای ناهمگن به عنوان اصطلاحها مجرد

                            $

3.  شناسایی اصطلاحهای پایه از میان اصطلاحهای مجرد

نمودار 6. فرآیند شناسایی اصطلاحهای پایه ایمنی

 

جدول شماره 3. نمونههایی از اصطلاحهای پایة افزوده

انحراف                            مسمومیت

فرسایش                          سوء استفاده

استعداد                           خطا

اعتیاد                             حد

گسل                             هشدار

پرتوگیری اضافی               خوردگی

مواد حساسیتزا                فشار اضافی

نفوذ                               حساسیت

فشردگی اضافی                 ازدیاد

انباشتگی زیستی               وابستگی

طاقتفرسا                       سنگینی

فساد                              ذرهای

ترمیم                             مضر

مرحله اول و دوم با برنامه رایانهای انجام گرفت. در پژوهش ما این مراحل دوبار اجرا شد. مرحله سوم از طریق تبادل نظر با نویسنده صورت پذیرفت. در نتیجه 200 اصطلاح به عنوان اصطلاحهای پایة جدید| واحد شرایط تشخیص داده شد. جدول 3 نمونههایی از این موارد را نشان میدهد.

در مجموع حدود 250 اصطلاح به عنوان اصطلاحهای پایه و کلی در زمیه ایمنی مورد تأیید قرار گرفت. این اصطلاحها مترادفهایی همانند "سوء استفاده" و "اعتیاد" مذکور در جدول

 3 ‌اصطلاح‎‎های انتخابی در میان اصطلاحهای هم معنا شناسایی شد تا گروه جدید و مؤثری طراحی شود.

 

3- ردهبندی اصطلاحهای ایمنی

یک گروه جدید برای اصطلاحهای ایمنی که در این تحقیق استخراج شد| همان طور که در نمودار 7 نشان داده شده| گسترش یافت. ردهبندی اصطلاحهای ایمنی| طی مراحلی انجام گرفت که در نمودار 8 آمده است.

 

0-مفاهیم کلی در مبحث ایمنی

1-عوامل احتمال خطر

2-عواملی که عوامل احتمال خطر را موجب میشوند

3-آسیبها

1-   مفاهیم کلی مبحث آسیبها

2-  آسیبها| به استثنای خطرات بهداشتی

3-   خطرات بهداشتی

1-   مفاهیم کلی مبحث خطرات بهداشتی

2-     مسمومیت

3-     حساسیت زیاد

4-     سرطانزایی

5-     مسمومیت تولید مثل

6-     دیگر انواع مسمومیت

4-      میزان آسیبها

5-      روشهای بررسی آسیبها

6-      درمانهای آسیبها

7-      پیشگیری از شیوع آسیبها

8-      مشکلات ناشی از آسیبها

9-      جنبههای مختلف در مسایل ایمنی

نمودار 7. گروه اصطلاحهای ایمنی

در این فرآیند| مراحل اول و دوم به طور خودکار و با برنامه رایانهای| و مراحل دیگر به صورت دستی اجرا شد. ممکن است در مرحله سوم| برخی از اصطلاحها به دلیل تطابق آسان در گروه نادرستی قرار گرفته باشند. بنابراین لازم بود هر اصطلاح تطابق یافته را یک نفر کنترل کند. تصحیح کردن گروهی که به نادرستی به اصطلاحی اختصاص داده شده امری ضروری بود که در مرحله پنجم صورت پذیرفت.

 

1- گروهبندی مجدد اصطلاحهای پایه در مبحث ایمنی بر مبنای گروه جدید

                                     $

2- تطابق سایر اصطلاحهای ایمنی با اصطلاحهای پایه

                                     $

3- تخصیص اصطلاحهایی که با همان شماره گروه تطابق یافتهاند| به عنوان اصطلاحهای پایه در زمینه ایمنی

                                     $

4- تخصیص اصطلاحهایی که با شماره گروه تطابق نیافتهاند

                                     $

5- تصحیح اصطلاحهایی که در گروه نادرستی قرار گرفتهاند

نمودار 8. روند ردهبندی اصطلاحهای ایمنی

 

4- طراحی پایگاه اطلاعات اصطلاحشناسی برای اصطلاحهای ایمنی

در طراحی پایگاه اطلاعات اصطلاحشناسی| موارد اطلاعاتی سازنده رکودها باید به 4 نوع اطلاع گروهبندی شود. (نمودار 9 این اطلاعات را به همراه موارد اطلاعاتی مربوط به هر یک نشان میدهد.)

1-                اطلاعات مدیریت رکورد: این گروه شامل شماره شناسة هر اصطلاح| شماره نوع اصطلاح| و تاریخ ورود به این پایگاه اطلاعاتی است که به دنبال آنها سه وضعیت ارزشیابی قید گردیده است. بدین منظوراز برخی نشانهها که مشخص کننده ارزش اصطلاح است استفاده شد.

2-                اطلاعات اصطلاحشناسی: این گروه شامل اطلاعات فرهنگنامهای مانند اصطلاح مدخل| علایم دستور زبان و اصطلاحهای مترادف است.

3-                اطلاعات پشتیبان بازیابی پیوسته: موارد تشکیلدهندة این گروه| مشخصة ویژه پایگاه را  پدید میآورد. پایگاه اطلاعاتی مؤثر| زمینه موضوعی سودمند| و توصیههایی برای استفادة بهتر| از مواردی است که برای بازیابی ثمربخش ورای زمینه موضوعی ایجاد شده و همچنین پایگاههای اطلاعاتی تنظیم گردید.

4-                اطلاعات اصطلاحنامهای: آحاد این گروه به نحوی طراحی شد که ساختار سلسله مراتبی بین اصطلاحها را پدید آورد. ارزش این موارد بر مبنای نتایج به دست آمده از روند ردهبندی مندرج در نمودار 8 تعیین شد.

 

5- تبادل نظر

از آنجا که اصطلاحهای ایمنی از فیلدهای عنوان و چکیده هر رکورد استخراج گردید| واژگان آن کنترل نشده است. به منظور افزایش کارآیی این پایگاه اطلاعاتی در بازیابی پیوسته| ضروری است که اصطلاحها از اصطلاحنامههایی که در این پژوهش کنترل شده استخراج شود.

 

اطلاعات مدیریت رکورد

1- شماره شناسة هر اصطلاح

2- شماره نوع اصطلاح

3- تاریخ ورود

4- وضعیت ارزشیابی (1)

5- وضعیت ارزشیابی (2)

6- وضعیت ارزشیابی (3)

 

اطلاعات اصطلاحشناسی

1- اصطلاح مدخل

2- طول اصطلاح

3- تعداد کلمات

4- علایم دستوری

5- نشانه شناسه اصطلاح

6- تعداد اصطلاحهای مشتق

7- تعداد اصطلاحهای هم معنا

8- شماره شناسة اصطلاح ریشه

9- یادداشت بیامضا

10-        اختصارات

11-        اصطلاحهای مشتق

12-        اصطلاحهای هممعنا

 

اطلاعات برای بازیابی پیوسته

1- پیوندهای ریشهای اصطلاح

2- تعداد پایگاههای اطلاعاتی مؤثر

3- پایگاههای اطلاعاتی مؤثر

4- زمینه موضوعی سودمند

5- توصیههایی برای استفادة بهتر

6- نشانة شاخص اصطلاح جستجو

 

اطلاعات اصطلاحنامهای

1- نشانه تشخیص

2- ارزش ربطی با ایمنی

3- شاخص اصطلاح رأس

4- تعداد اصطلاحهای رأس

5- تعداد اصطلاحهای اعم

6- تعداد اصطلاحهای اخص

7- تعداد اصطلاحْهای همبسته

8- تعداد کدهای ردهبندی

9- اصطلاحهای رأس (یا شمارهشناسة آنها)

10-    اصطلاحهای اعم (یا شمارهشناسة آنها)

11-    اصطلاحهای اخص (یاشمارهشناسة آنها)

12-    اصطلاحهای همبسته (یا شماره شناسة آنها)

13-        کدهای ردهبندی

نمودار9. موارد اطلاعاتی سازندة رکورد

 

پینوشتها

1- DIALOG

2- در توصیفگرهای فارسی| کسرة بین مضاف و مضافالیه عموماً نقش OF در زبان انگلیسی را بازی میکند. (مترجم)

3- در ترجمه فارسی| معادلهای "الف"| "م" و "ب" به جای نشانههای "S" |" M" |" D" که نمایانگر Diseases| chemical Materials| safety هستند| گذاشته شد. 

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار
All Rights Reserved 2022 © OnlineWarehouse.ir
Designed & Developed by BSFE.ir