02188272631   09381006098  
لیست قیمت سیستم انبارداری آنلاین بهبود

دارای نگارش موبایل
استفاده رایگان یک ماهه

 سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته A
سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته A

نوع پرداخت : ماهیانه

تعداد انبار :1 عدد

قیمت : 300/000 تومان

دارای نگارش موبایل
استفاده رایگان یک ماهه

 سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته B
سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته B

نوع پرداخت : سالیانه

تعداد انبار :1 عدد

قیمت : 3/000/000 تومان

دارای نگارش موبایل
استفاده رایگان یک ماهه

 سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته C
سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته C

نوع پرداخت : ماهیانه

تعداد انبار :5 عدد

قیمت : 600/000 تومان

دارای نگارش موبایل
استفاده رایگان یک ماهه

 سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته D
سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته D

نوع پرداخت : سالیانه

تعداد انبار :5 عدد

قیمت : 6/000/000 تومان

دارای نگارش موبایل
استفاده رایگان یک ماهه

 سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته E
سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته E

نوع پرداخت : ماهیانه

تعداد انبار :نامحدود

قیمت : 800/000 تومان

دارای نگارش موبایل
استفاده رایگان یک ماهه

 سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته F
سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته F

نوع پرداخت : سالیانه

تعداد انبار :نامحدود

قیمت : 8/000/000 تومان

دارای نگارش موبایل

 سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته G
سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته G

نوع پرداخت : خرید قطعی

تعداد انبار :1

پشتیبانی : رایگان یکساله

استقرار : سرور مشتری

قیمت : 15/000/000 تومان

دارای نگارش موبایل

 سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته H
سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته H

نوع پرداخت : خرید قطعی

تعداد انبار :5

پشتیبانی : رایگان یکساله

استقرار : سرور مشتری

قیمت : 25/000/000 تومان

دارای نگارش موبایل

 سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته I
سیستم انبارداری آنلاین بهبود بسته I

نوع پرداخت : خرید قطعی

تعداد انبار :نامحدود

پشتیبانی : رایگان یکساله

استقرار : سرور مشتری

قیمت : 35/000/000 تومان

All Rights Reserved 2022 © OnlineWarehouse.ir
Designed & Developed by BSFE.ir