02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 80
10/14/2023

 

کتاب مجازی، دریچهای به دنیای بینهایت اطلاعات"

محبوبه خسروی

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی "ره"

 

چکیده: دنیای امروز دنیای پیچیدهای است با روابطی غیرقابل تعریف شگرف تحولات عمیق دنیای امـروز در تمامی زمینه ها نه تنها موجب گسترش فناوریهای اطلاعاتی ارتباطی گشته انسانها برای عقـب نمانـدن از پیشرفت هماهنگ شدن با جهان پیرامون خود باید مرتباً در حال فراگیری باشند تا از نو آوریها عقـب نماننـد. هر کس به نوعی نامی برای این تحولات خلق میکند امـا بـه قـول شـایگان "1381 "جـای ایـن جهـان مثـل حافظهای نمیتوان معلوم کرد. با این حال دنیای آینده نـامهـای جامعـه فراصـنعتی فراتمـدن تکنـه ترونیـک "شکرخواه 1379 "دهکده جهانی جامعه اطلاعاتی جامعه پست مدرن غیره را با خود یدک می کشد.از جملـه مهمترین ارکان هر جامعهای نظام آموزشی آن جامعه است که باید همگام مسو با تغییرات پیش رود. از جمله این تغییرات تولد محیطهای مجازی کلاسهای مجازی کتابهای مجازی است که در این مقاله سعی شـده است به طور اختصار ویژگی هر یک شرح داده شود.

 واژه های کلیدی: جامعه اطلاعاتی آموزش آموزش مجازی کلاس مجازی کتاب مجازی.

 

مقدمه

ویژگی بارز دنیای امروز وجود شبکه های ارتباطی عظیم گسترده خلق فضاهای مجازی شکلگیری سـاختار نوینی در جوامع به نام جامعه اطلاعاتی است. به معنایی جهان دوباره سحرآمیزی میشود اما نه با ایجادهالـهای جادویی به گرد طبیعت. بلکه از طریق انتقال داده هایی که جو زمین را با سرعتی برقآسا طی مـیکننـد. حـضور همه جایی که پیش از این برای بشر رویایی بیش نبود اکنون با وجود فاکس پست الکترونیکی کنفرانس از راه دور نظایر آن جامة واقعیت پوشیده است. هر آنچه تا چند ده ه پیش ناممکن مینمود خواب خیـالی دسـت نیافتنی پنداشته میشد اینک امکان تحقق یافته است.

 

جامعه اطلاعاتی مناسبات جدیدی در عرصه حیات اجتماعی با خود به دنبال دارد. توانمنـدی درک چهارچوبهـای جدید امکان همسویی با آن در گروه آموزش تربیت افرادی ماهر متخصص در این زمینه است مدارس محیطهای آموزشی رسالت نوین بر دوش گرفتهاند رشد روزافزون فنـاوری اطلاعـات ضـرورت بکـارگیری ابزارهای جدید از ضروریات توسعه نظام آموزشی اسـت. در ایـن مقالـه سـعی شـده اسـت ویژگـیهـای جامعـه اطلاعاتی تأثیر آن بر آموزش ساختار کلاسهای مجازی الزام شکلگیری این کلاسها یعنی کتاب مجازی ویژگیها آن ترسیم گردد.

 

جامعه اطلاعاتی و آموزش

اطلاعات با توسعه رابطه مستقیم دارد. اطلاعات متناسب صحیح به پیـشرفت علمـی فنـی ایجـاد شـالوده محکم اقتصادی کمک میکند. اطلاعات به هر دانسته مشهود واقعیت امر مسلم یا هر علامت پیـامی کـه حامل دانستهای باشد به هر دانشی که از هر طریق به دست آید اطلاق مـیشـود. بـه طـور کلـی اطلاعـات پدیدهای است که در سیستم گیرندهاش تغییر به وجود میآورد بنابراین هر قدر این سیستم پیچیـدهتـر باشـد برای ایجاد تغییر در آن به اطلاعات دقیقتری نیاز است. انسان معمولاً اطلاعات جدید را از سه طریق گردآوری اقتباس خلاقیت فراهم میکند مورد استفاده قرار میدهد. معمولاً سادهترین کم خرجتـرین راه اسـتفاده از اطلاعات دیگران کاربرد آن به همان صورت است. اصلاح تطبیق این اطلاعـات بـا نیازهـای ویـژه جامعـه دیگر شیوه نسبتاً پرخرجی است. گرانترین راه نیز تولید اطلاعات جدید به کمک قوه خلاقـه اسـت کـه بـه آن نوآوری اطلاق میشود. انسان در طول تاریخ برای حل مسائل مشکلات غلبه بر موانع بقای خود اطلاعات را وام گرفته اقتباس کرده از نو آفرین استو نتیجه این جریان تغییری آهسته پیوسته بوده است وسعت پیچیدگی ذخیره دانش اطلاعات جوامع انسانی را افـزایش داده اسـت "آقابخـشی 1372 بـه نقـل خـسروی  ."1381

آنچه مسلم است بهرهگیری حرف از روشهای کهنه قدیمی دسترسی به اطلاعات در عصر جدید که سـرعت از مشخصه های اساسی آن میباشد کارآمد نیست. جوامع امروزی به خصوص جوامع پیشرفته با سرعت شگرفی به سوی اطلاعات شدن گام برمیدارند. انسان امروز با سلاح اطلاعات علم میتوانـد نیروهـای طبیعـت را بـه تسخیر در آورد با مرکب علم دانش مبارزه ها با جهل بیاطلاعـی بـه اسـتقبال جوامـع اطلاعـاتی بـرود . جوامع اطلاعاتی جوامعی ستند که اطلاعات در ایجاد اداره این جوامع نقش اصلی اساسی را دارد. جامعه اطلاعاتی جامعهای است همراه با خدمات اطلاعاتی رسانه های همگام که بـا آهنگـی سـریعتـر از دیگـر جوامع تفوق براندوخته هـای تجربـی دانـش محـض بـه پـیش مـی رود. جامعـهای کـه ارتباطـات عامـل نتقالدهنده واقعی برای ایجاد تغییر تحول در هر فرد به منظور دستیابی عملی به اطلاعات بی حد مرز اسـت در آن ارتباطات شبکه اطلاعاتی جهانی جایگزین سرویس ارتباطات تلفنی جهانی شـده تولیـد ارزش هـای اطلاعاتی عامل تعیینکنند ای در توسعه جامعه است "بهشتی 1376 ."

برای مشارکت مؤثر کارآمد در جامعة جهانی اطلاعاتی لازم است که هر کـشور خـود بـدل بـه یـک جامعـه اطلاعاتی شود وگرنه شکل جدیدی از محرومیت چهره زشت خود را خواهد نمایاند کشورهای جهانهی تدریجاً به دو دسته فتوای اطلاعاتی ثروتمندان اطلاعاتی تقسیم خواهند شد " وریجوس ترجمه قاسمی 1376 ." رشد روزافزون اطلاعات جهانی شدن پایه های اساسی جوامع سنتی را متزلزل میسازد موجب تغییر نقشها نیازهای فرایندهای آن میشود. از جمله فرایندهایی که دستخوش تغییر دگرگونی میشود « آموزش » است محتوای آن تبدیل کلاسهای سنت به محیطهای مجازی کلاسهای مجـازی تغییـر محتواهـای مـتن محور به محتوای مجازی یا کتاب مجازی از رهآوردهای جدید جامعه اطلاعاتی اسـت کـه بایـد مـورد تعمیـق تأمل قرار گیرد.

 کلاسهای مجازی

ویژگی قرن ما آن است که شبکه های ارتباطات وجود فضاهایی مجازی را ممکن کننـد کـه سـابقاً تنهـا در رویاها تصورات وجود داشتند از جمله این فضاها کلاسهای مجازی است. کلاس مجـازی در واقـع پاسـخی است برای افزایش تاضا برای دانش مهارت. کلاس مجازی استعارهای است برای محیطهای آموزش یادگیری تحقیق از طریـق ترکیـب تکنولـوژیهـا جدید از جمله اینترنت شبکه گـسترده جهـانی "WWW "ارتبـاط از طریـق کـامپیوتر ویـدئو کنفـرانس چنـد رسانهایها غیره "ون داسن 1997 ." کلاس مجازی با استفاده وسیع از اینترنت امکان بقا ثبات جوامع آموزشی را فراهم می آورد امکان یـادگیری بینالمللی روز آمد بودن تجربیات انش طرفداران خود را سبب میشود. کلاس مجازی در واقع از ارتبـاط همکاری میان سایر مؤسسات مجازی به وجود میآید بدون محدودیت مکانی زمانی عناصر تفکـر را توسـعه میدهد خلاقیت یادگیری بینالمللی را ایجاب میکند کاری که از بسیاری از مدارس مراکز آموزشی سنتی برنمیآید.

کلاس مجازی به یک الگوی تکنولوژیکی برای تمامی دوره هایش نیاز دارد به زودی اشکال متفاوتی بـه خـود خواهد گرفت. کلاس دینامیکی به یک الگوی تعلیم تربیت نیازمند میباشد. همکاری فراوان سـایر مؤسـسات مجازی در شکلگیری کلاس مجازی نقش اساسی دارد هزینه وقت زیادی را به خـود اختـصاص مـیدهـد. میبایست کلاس مجازی به عنوان یک واقعیت آموزشی به یادگیرنده استفادهکنندگان از آن شناسانده شود. وقتی اعضای کلاس مجازی به مکان زمان وابسته نمیباشد میتوان طیفی وسیع متنوع از یادگیرنـدگان را تصور نمود که هرکدام بن به هدف خاص خود به عضویت دانشگاه مجازی درآمدهانـد یادگیرنـدگان متفـاوت از سراسر جهان که همین امر باعث میشود در دانشگاه مجازی افق فکری یادگیرنده از طریق همکاری گروهی با

یادگیرندگان جهانی از طریق پرسش پاسخ در مورد مسائل بین المللی علوم سیاسی محیط وسعه مذهب اخلاق بسیاری مسائل دیگر افزایش یابد به کلاس مجازی مشخصه جهـانی بـودن مـیدهـد فـراورده آن یادگیرندهای است که بسیار فراتر از مطالب خشک بدون انعطاف کتـاب درسـی فراتـر از دیوارهـای کـلاس درس گام برمیدارد با یادگیرندگانی متفاوت از فرهنگهای مختلف بـه تبـادل اطلاعـات مـیپـردازد "جـانز پریچارد 1992 به نقل علی آبادی خسروی 1380 ."یادگیرندهای که مهارت دانش بهرهگیری از کتابهای مجازی را میداند.

 کتابهای مجازی

اصلیترین عنصر در شکلدهی کلاسهای مجازی محتوای کلاس است. طی قرنهـای متمـادی کتـابهـای چاپی محور اصلی مدارس بود. کتابهای چاپی ابزارهای اصلی یـادگیری یـا رسـانه ای بودنـد کـه در کـلاس استفاده میشد. در نظام سنتی آموزش کتابها محتوای آموزش را دیکتـه مـیکننـد طـرح آموزشـی معلـم را هدایت میکنند. در نهایت میزان یادگیری فهم دانشآموزان از مطالب آموزشی نیز بـر محـور آنهـا ارزیـابی میشود. بنابراین قدرت کتابها در تأثیرگذاری قوی حتی فرمان جدید تسلسل توالی یک دوره کار آموزی در دانش تجربیات یادگیری دانشآموزان غیرقابل انکار است. کمکم مرکزیت کتابهای چاپی مورد استفاده واقـع شد به خاطر روشهای مفهومی آنها فرضیات ضمنی در مورد تدریس یادگیری علاوه براین مشکل ظاهری کتابها با تأکید بر فصلها درسها به دانشآموزان معلمان این اجازه را نمیدهد تـا بـه آسـانی مطالـب مفاهیم مورد نظر خود را فرابگیرند اصولاً کتابهای چاپی رسـانه هـایی اسـت هـستند کـه خیلـی از روشهـای آموزشی را پوشش نمیدهند. در مقابل کتابهای مجازی یک ابزار جدید رسانهای پویاسـت بـه اعتقـاد شـیگل شوسـا یادگیرنـدگان را فراسوی تسلط بر مفهوم بر مبنای مهارتهای جستجوی اطلاعات حل مسأله که شامل پرسشکـردن دربـارة سوالهای مهم مناسب محتوا ارزشیابی ترکیب اطلاعات از منابع متعدد است حرکت میدهد. کتاب مجازی در واقع نسخهای دیجیتالی از یک کتاب است که شامل متن تصاویر ثابت متحرک فرارسـانه صوت پیوندهایی به بخشهای مختلف کتاب مراجع دیگر شبکه اطلاعاتی است. از ایـن رو کتـاب مجـازی فقط یک کتاب نیست بلکه دریچهای است به دنیای بیانتهای اطلاعات که امکان دسترسی همزمان به هر یک از گوشه های این دنیا در آن مهیاست.

در واقع هدف کتابهای مجازی این است که محیط یادگیری را به گونـه ای سـازماندهـی کنـد کـه فهمیـدن مهارت حل مشکل را برای گروه زیادی از یادگیرندگان فرا هم آورد. در محیط کتـابهـای مجـازی معلـم بـه عنوان تسهیلکنند در تمام مراحل آموزش حضور دارد منابع اطلاعـات مـورد نیـاز دانـشآمـوزان را فـراهم میآورد. باید بداند که چگونه در سیستم کتابهای مجازی به اطلاعات دسترسی پیـدا کنـد. دانـشآمـوزان در  محیط کتابهای مجازی فعالند با هم با مربیان حل مسأله در تعاملند یاد می گیرنـد کـه چگونـه از طریـق تکنیکهای حل مسأله به یادگیری خود ادامه دهند چگونه اطلاعات سودمند را گزینش کنند . در ایـن محـیط اطلاعات به عنوان وسیلهای برای حل مسائل دنیای واقعی در نظر گرفته مـی شـود بیـنش ارز بیـشتری از حفظ مطالب نامربوط دارد. کتابهای مجازی دربرگیرنده متن پیوندهایی به قسمتهای مختلف کتاب دیگر پایگاه های اطلاعـاتی امکـان تغییر اندازه نوشته ها وجود عکسهای مرتبط با موضوع فیلمها تصاویر متحرک میباشد. کتابهای مجازی با مشارکت همکاری میان صاحب نظران مختلف دانشگاه های گوناگون شکل میگیـرد در سایتهای مورد نظر کلاس مجازی قرار میگیرد امکانان بالای شبکه این اجازه را به سازندگان کتاب های مجازی میدهد که هر روز هر ساعت بنا به نیاز تقاضای استفاده کنندگان یادگیرندگان بتوانند در محتوای کتابهای مجازی تجدید نظر نموده آنها را روزآمد مفید نمایند . علاوه براین تعامل بـالای شـبکه جهـانی انتقال سریع بازخورد میتواند یادگیری از طریق کتابهای مجازی را مؤثر مفیدتر کند. یادگیری بـا اسـتفاده از کتابهای مجازی نسبت به دریافت غیرفعال اطلاعات منابع چاپی بیشتر جنبه اکتشافی فعالانه دارد.

در این محیط الگوهای مبتنی بر فرافتن به یادگیرنده اجازه میدهد تا هر آن از یـک سـطح بـه سـطح دیگـری جهش کند اطلاعات نوشتاری یا ترسیمی موجود در محیط کتاب های مجازی را بدون آغاز پایـان از پـیش تعیین شده در اختیار بگیرد مرور کند. در این الگو یادگیرنده اجازه مییابد هر آن نوع سطح اطلاعـات مـورد نظر موجود در محیط کتابها را به طور غیرخطی به دلخواه برگزیند مسیر مـورد نظـر خـود را دنبـال کنـد . کتابهای مجازی به دو صورت ایستا پویا وجود دارند. در کتابهای از نوع ایستا امکان تغییر پایگاه داده یا به عبارت دیگر تغییر اطلاعات موجود در فضاهای کاری یادگیرنده وجود ندارد. اما فـضاهای کـاری یـا گـرو هـای اطلاعات به طور فعال مرورپذیر است. در فرامتن یا کتاب مجازی پویا کـم زیـاد کـردن مقـالات یـا داده هـای موجود در صفحات یا فضاهای کاری در اختیار یادگیرنده است "عالمی 78 ."

کتابهای محازی باید به گونهای طراحی شوند که مشارکت جمعی از طریق نرمافزار شبکه را تسهیل نمایند تعامل میانافرا را بالا ببرند.

تاریخچه و ساختار کتابهای مجازی :

تولد کتابهای الکترونیکی به اواخر دهة 1960 میلاد بازمیگردد که برای نخستین بار چند متن ساده به طـور آزمایشی به صورت رقمی درآمد در کامپیوتر ذخیره گردید. در آن زمان بیشتر توجهات بر نحـوه ذخیـرهسـازی اطلاعات در حافظه کامپیوتر معطوف بود در سال 1971 میلادی اولین کتابتهای الکترونیکی از تبـدیل متـون ادبی کلاسیک به شکل دیجیتالی پدید آورند. علت انتخاب این کتاب آن بود که بر این کتابهـای قـوانین حـق مؤلف مترقب نبود. پس از آن در دهة 1980 مـیلادی دانـشگاه کلمبیـا بـا اجـرای پـروژه «کتابخانـه عمـومی  اینترنتی» حدود 250 کتاب را به صورت الکترونیکی درآورد. در اواخر این ده ه بسیار از کتابهای مرجع مانند دائرهالمعارف 26 جلدی کامپتون فرهنگ میراث آمریکا به صورت الکترونیکی بر روی لـوج فـشرده عرضـه شد. در سال 1991 میلادی شرکت سونی دستگاه « کتابخوان الکترونیکی » را بـا ابعـاد 25/10*833/ * / اینچ با وزن دو پوند به بازار عرضه کرد که میتوانست محتویات لوح فشرده را نشان داده به کاوش واژگان نشر آثار چند رسانهای را بر روی لـوح فـشرده 10 مقابلة املایی آنها بپردازد. در سال 1992 میلادی شرکت وویج امکـان مطالعـه آنهـ 12 موسوم به کتاب مـاهر 11 آغاز کرد که با استفاده از کامپیوترهای ابداعی شرکت اپل بستر مناسبی را برای توسعه کتـابهـای 14 توسعه تارجهان گستر 13 فراهم میشد. پدید آمدن اینترنت گرافیکی الکترونیک تولید نسل جدید آنها یعنی کتابهای دینامیکی به وجود آورد از سـال 1995 مـیلادی بـه بعـد تولید توزیع کتابهای الکترونیکی تحت وب همراه با پایگاه ها اطلاعاتی فـراوان بـا آهنـگ بـسیار تنـدتری شتاب یافت تا آنجا که در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه ها مدارس جهان حرکت غالب به سـمت طراحـی محیط جدید فرارسانهای برای ارائه کلاسهای مجازی میباشد. "اینگرام 1996 بـه نقـل منتظـر 1381 ."آمـار نشان میدهد که در سال 1990 میلادی میزان فروش کتابهـای الکترونیکـی در جهـان ده میلیـون دلار در سال 20 حدود صد میلیون دلار بوده است. پیشبینی میشود تا پایـان سـال 2004 مـیلادی میـزان فـروش کتابهای الکترونیکی به / میلیارد دلار در سال 2008 به 25 میلیـارد دلار برسـد. شـایان ذکـر اسـت کـه تابهای معمولی در سال 2000 میلادی دارای بازاری به ارزش 25 میلیارد دلار بوده مـیباشـد بـین تـا درصد تا سال 2008 به 50 میلیارد دلار خواهد رسید. بدین ترتیب پیشبینی میشود در ابتدای دهة آینده میـزان فروش کتابهای دینامیکی با کتابها معمولی برابر خواهد شـد بـا توجـه بـه طراحـی صـفحات نمایـشگر کاغذی "که حتی قابلیت تا شدن را نیز خواهند داشت" میزان محبوبیت آنها بیشتر خواهد شد "پاسرینی وگرانگـر 2000 به نقل منتظر 1381 ."

بحث نشر کتابهای الکترونیکی از بحثهای رایج در محافل ناشران است البته هنوز بسیاری از ناشران با تغییر روند نشر مخالفند سعی میکنند به هر طریق از کتابهای الکترونیکی بگریزند روش سـنتی چـاپ کتـاب را حفظ کنند اما علاقهمندان به کتابهای الکترونیکی روز به روز افزایش مییابند هم اکنون حدود هفتاد ناشـر در جهان به کار انتشار کتابهای الکترونیکی مشغولند.

PDF ساخته میشود تا از طریـق شـبکه اینترنـت 16 15HTML اکثر کتابهای الکترونیکی در قالب فایلهای قابل دسترسی استفاده باشند. کتابهایی که به فرمت HTML نوشـته مـیشـوند از مزایـایی ماننـد قابلیـت جستجوی کلمات در متن کتاب چاپ صفحات دلخواه تغییر اندازه های نوشته های کتاب وجـود پیونـدهایی بـه بخشهای دیگر کتاب همچنین به پایگاه های دیگر اطلاعاتی شبکه اینترنت برخوردارند. این نـوع فایـلهـا از طریق مرورگر وب "Browser Web "قابل مشاهده هستند. قالب دیگری که برای ساخت کتابها الکترونیکی وجود دارد فایلهای PDF است. مشاهده این فایل مستلزم استفاده از نرمافزاره Reader Acrobat است در آن امکاناتی مانند کاوش واژگان متن تغییر اندازه های نوشته های کتاب چاپ وجود پیوندهایی به بخشهای دیگر کتاب پایگاه های اطلاعاتی دیگر شبکه اینترنت در نظر گرفته شده است ایـن نـرمافـزار قابلیـت نمـایش صفحا HTML را نیز دارد. از مزایای دیگر این نوع فایلها علاوه بر کوچکی صـرفهجـویی در حجـم ایـن است که برای مشاهده متنهای فارسی نیازی به سیستم عامل فارسی یا نصب خـط مربوطـه نیـست "منتظـر  ."1381

سیر وجودی کتابهای مجازی پیدایش شکلگیری کتابهای مجازی شامل مراح زیر میباشد: مرحله طراحی : در این مرحله برنامهریزی برای محتوای دوره اهداف روش انجام میگیرد معلم باید در ایـن مرحله حضور فعال داشته باشد. مرحله توسعه : این مرحله شامل به کارگرفتن طراحی خطوط راهنمای آموزشـی در صـفحه نمـایش کـامپیوتر است. معلم در این مرحله برای مشاوره با کارکنان فنی باید دائماً در دسترس باشد. مرحله انتقال : این مرحله مرحلهای است که کتابها عملاً به جامعة یادگیرندگان ارائه میشـوند. یادگیرنـدگان در تعامل با شبکه کتابها به یادگیری مطالب مورد نظر خود میپردازند. در این مرحله معلـم پـشتیبا اصـلی یادگیرندگان است. مرحله نگهداری : در این مرحله در واقع کیفیت کتابهای مجازی تعدیل میگردد. به این صورت که برنامه هـای کتابها به کمک معلم کارکنان فنی یادگیرندگان اصلاح میشود تا یادگیری مؤثر را امکانپذیر نماید. جالب است بدانیم الکورتا کیلسون "2001 "بنت "1994 "عوامل اصلی مـؤثر در توسـعة تکنولـوژی را بـه سـه دسته تقسیم میکنند: . وجود اهداف استراتژیهای مناسب توسعه تکنولوژی. . وجود زیر ساختهای مناسب. . وجود سرمایه انسانی مهارتهای مورد نیاز.

 

با این اوصاف اهداف استراتژیها مسیر توسعة تکنولوژی را تعیین میکند. زیر ساختها امکانات اولیـه بـرای توسعة تکنولوژی هستند نظیر شبکه های اطلاعرسانی آزمایشگاه ها کارگاه ها کتابخانه ها منابع مالی انـرژی سرمایه انسانی دانش مهارت نوآوری انگیزش نهفته در انسانهاست "به نقل رمضانپور نرگسی 1381 ." با نگاهی قیق به این مطالب درمییابیم که کتابهـای مجـازی کـه از پیامـدهای صـریح تکنولـوژی معاصـر میباشند نیز برای توسعة خود نیازمند این سه مقولهاند. بخصوص دانش مهارت انگیزش نیروی انسانی در این حیطه از مهمترین عوامل در راستای توسعه شکلگیری کتابهای مجازی میباشد. نکتـه پایـانی ایـن کـه در قدرت اهمیت کتابهای مجازی همین بس میباشد که این کتـابهـا بـا جزبـة فراوانـی کـه دارنـد دائمـاً در دسترس یادگیرندگان میباشند یادگیرندگان با کنترل هـدایت معلـم پیونـدهای مـورد نظـر خـود را مطالعـه میکنند تا به مقاصد خویش دست پیدا کنند. پویایی کتاب ارتباط با دنیای بیانتهای اطلاعات دسترسی دائمـی به معلم تلفیق رسانه های مختلف نوشتاری دیداری شنیداری فرامت از جمله مزایای کتابهای مجازی است که میتواند محیط یادگیری را به محیطی غنی سرشار از لذت تبدیل کند.

منابع

"1 "بهشتی ملوک السادات "1376 ."جامعةاطلاعرسانی توسعه. مجله اطلاعرسانی. دورة 10 30.

"2 "تافلر آلوین "1377 ."آموختن برای فردا "نقش آینده در تعلیم و تربیت". "ترجمه بابک پاکزاد رضـا خیـام" تهـران:

بهنامی.

"3 "توریجوس دلیا "1376 ."جامعة اطلاعاتی توسعه. مجلة اطلاعرسانی. دورة 13 .49 .45 .

"4 "خسروی محبوبه "1381 ."آموزش در جامعة اطلاعاتی. سمینار سراسری جامعة اطلاعاتی نیازهای آن. ارائه شـده

در دانشگاه شیراز خرداد 81 .

"5 "رمضانپور نرگسی قاسم "1391 ."بررسی رابطة فرایند توسعة نیروی انسانی با فرایند توسـعة تکنولـوژی در ایـران .

فصلنامة مطالعات مدیریت. دانشگاه علامة طباطبائی. 35 36 .

"6 "شایگان داریوش "1381 ."افسون زدگی جدید . هویت چهل تکه وتفکر سیار. "ترجمة فاطمـه ولیـانی". چـاپ سـوم.

تهران: فرزان.

"7 "شکرخواه یونس "1379 ."تکنولوژیهای ارتباطی و جامعه اطلاعاتی. تهران: انوشه.

"8 "عالمی محمدحسین "1378 ."چندرسانهایها انقلاب یادگیری " ". مجله رشد تکنولوژی آموزشی. دورة 14. .

"9 "علی آبادی خدیجه خسروی محبوبه "1380 ."دانشگاه مجازی و آموزش از راه دور . ارائه شده در همـایش نقـش

تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی. دانشگاه اراک. آبان ماه.

133

"10 "محسنی منوچهر "1380 ."جا معهشناسی جامعة اطلاعاتی. تهران : دیدار.

"11 "منتظر غلامعلی "1381 ."کتاب های دینامیکی راهکار اصلی تحقق محیط های آموزشـی مجـازی. دانـشگاه تربیـت

مدرس. چاپ نشده.

"12] Liaw. Shv. Sheny "2000". Vurtual text books: Features and implebtation.

Educational Technology. Vol 26. NO .

"13] Van Dusen Gerald C"1997". The Virtual campys: thechnology and reforn in

higher eduction. ASHE-ERIC Higher Education Report. Vol 25. NO .

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار
All Rights Reserved 2022 © OnlineWarehouse.ir
Designed & Developed by BSFE.ir