02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 92
9/4/2023

ضرورت شبکه سازی در ارزیابی تکنولوژی

ارزیابی تکنولوژی، از نوع مطالعات گسترده ، عمیق و بینرشتهای است . برخی از متخصصین، ارزیابی تکنولوژی را محدود به فراهم کردن اطلاعات علمی عمیق و قابل اعتماد در مورد تأثیر ات تکنولوژیها و انتخابهای تکنولوژیک بر یک کشوری میدانند . این در حالیست که سایرین، ارزیابی تکنولوژی را بیشتر متوجه ایجاد روشها و رویکردهایی جهت آگاه ساختن عامة مردم و یا افراد درگیر با تکنولوژی از فرآیند

ارزیابی تکنولوژی و اهمّیت آن میدانند و تلاش میکنند ارزیابی تکنولوژی را به صورت یک فرآیند اجتماعی سازماندهی نمایند.

ارزیابی تکنولوژی باید به تحلیل و بررسی تأثیرات مثبت و منفی تکنولوژیهای نو بپردازد. در واقع ارزیابی تکنولوژی ابزاری است برای شکل دادن تکنولوژیها بهگونهای که نیازهای اجتماعی و اقتصادی را به شیوهای اثربخش برآورده سازند.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  مؤسسة آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

 دفتر سیاست پژوهی فناوری دفاعی فروردین ماه 1376

به نام خدا

این سند ترجمهای است از:

Challenges of Networking in Technology Assessment

By

Reinhard Coenen

1996

شناسنامه گزارش

عنوان : ................................................................................. ضرورت شبکهسازی در ارزیابی تکنولوژی

ناشر: ........................................................................................................................ دفتر مطالعات

مترجم : ....................................................................................................... محمد حسیننژاد سلیمی

ویراستار: .............................................................................................................. سیدکمال طبائیان

تایپ و صفحهآرایی : ............................................................................................ مرتضی سفیدچیان

تاریخ : ....................................................................................................................... فروردین 76

« نقل مطالب منحصراً با ذکر نام ناشرو مأخذ مجاز می باشد.»

چالشهای شبکهسازی در ارزیابی تکنولوژی

مقدمه

چه ضرورتی برای ایجاد شبکههاوجود دارد؟ فرض بر این است که نتایج حاصل از وجود یک شبکه ، بیش از مجموع یا منافع 1 منافع مستقل عناصر متعامل آن است . بهعبارت دیگر، یک شبکه باید برای اعضای خود اثرات همنیروزا اضافی فراهم کند و یا اینکه کار آیی فعالیتی را که شبکه بدان منظور ایجاد شده است ، افزایش دهد. شبکهای که موفق به تحقق این قبیل نتایج همنیروزا نشود، دیر یا زود از بین خواهد رفت . و یا تقویت 2 بنابراین دو پرسش مطرح میشود : (1 )چه ضرورتی برای ایجاد شبکههای جدید ارزیابی تکنولوژ ی شبکه های موجود وجود دارد، و (2 )ارزیابی تکنولوژی چه برکاتی برای حامیان خود به همراه میآورد؟ به نظر من اگر کسی موقعیت کنونی ارزیابی تکنولوژی را در اروپا و سرتاسر جهان مورد بررسی قرار دهد، به دلایل خیلی خوبی برای توجیه ضرورت شبکهسازی در زمینة ارزیابی تکنولوژی دست خواهد یافت .

اخیراً فعالیتهایی در زمینه تحلیل چشمانداز ارزیابی تکنولوژی در اروپا انجام گرفته است .  و همکاران او از TNO ،به نمایندگی از کمیسیون اروپا، مطالعهای در زمینة چشم انداز ارزیابی 3 رود اشمیتز تکنولوژی اروپا انجام دادند . در آلمان نیز مؤسسة Technologiezentrum - VDI بررسی مشابهای را صورت داده؛ همچنین به منظور ایجاد یک آکادمی اروپایی ارزیابی تکنولوژی در بُن طرحهایی در دست اقدام است .

، که من در آن فعالیت دارم ، در چارچوب ایجاد پایگاه 4 علاوه بر این، دپارتمان تحلیل سیستمهای کاربردی داده و خبرنامة ارزیابی تکنولوژی خود، وضعیت ارزیابی تکنولوژی در اروپا را تحت مطالعه دارد.

جدول شماره یک، ویژگیها و نقایص عمدة چشمانداز بینالمللی ارزیابی تکنولوژی را به طور خلاصه نشان میدهد.

جدول (1)

ویژگیها و نقایص عمده چشمانداز بینالمللی ارزیابی تکنولوژی (افزایش مداوم تعداد سازمانهای ارزیابی تکنولوژی اما ...

الف : گستردگی و حجم بخش اعظم سازمانهای ارزیابی تکنولوژی کمتر از آن است که

 چشمگیر و مهم تلقی شود؛

 ب : قایص منطقهای چشمگیری در ظرفیت ارزیابی تکنولوژی دیده میشود.

2 )تنوع بسیار زیاد سازمانهای ارزیابی تکنولوژی و فقدان همکاری و تعامل میان سازمانها و  انجمنهای ارزیابی تکنولوژی

3 )واضح نبودن فعالیتها

4 )محدود بودن تعامل بینالمللی، فقدان هر گونه فرایند آموزش بینالمللی

5 )محدود بودن تعامل میان سازمانهایی که به کار ارزیابی تکنولوژی اشتغال دارند با کاربران

 بالقوة این گونه فعالیتها

6 )محدود بودن تأثیرگذاری ارزیابی تکنولوژی بر تصمیمگیریهای دولتی و صنعتی

7 )فقدان یک درک مشترک از ارزیابی تکنولوژی

8 )بعضاً، مواجه بودن با تصوری منفی دربارة ارزیابی تکنولوژی

 نکتة اول، که در این جدول مشاهده میشود، افزایش مدا وم تعداد سازمانهای ارزیابی تکنولوژی در اروپا است ، و به گمان من در همه جای دنیا وضع به همین ترتیب است . برای مثال، پایگاه دادة دپارتمان تحلیل سیستمهای کاربردی تقریباً 400 مؤسسه را که در اروپا و ایالات متحده در زمینة ارزیابی تکنول وژی فعالیت میکنند، تحت پوشش قرار داده است . با توجه به اینکه پایگاه دادة این دپارتمان تنها مرکزی نیست که مؤسسات ارزیابی تکنولوژی را تحت پوشش خود دارد، میتوان تصور کرد شمار مؤسساتی که در گوشه و کنار دنیا در زمینة ارزیابی تکنولوژی کار میکنند بسیار بیشتر از 400 عدد باشد.

 البته اکثر این سازمانها از نظر حجم و گستردگی ، چندان حائز اهمیت نیستند . اگر یک ارزیابی آماری از پایگاه دادة دپارتمان تحلیل سیستمهای کاربردی انجام دهیم ، از میان خیل مؤسسات موجود، تنها تعداد اندکی را میتوان یافت که در آنها بیش از 10 نفرپرسنل وجود داشته باشد و معدل افراد هر مؤسسه بین 2 تا 3 نفر است .

 علیرغم پیچیدگی موضوعی مطالعات مربوط به ارزیابی تکنولوژی ، بیشتر سازمانهای ارزیابی تکنولوژی فاقد ارزیابی تکنولوژی هستند. بر اساس اطلاعات پایگاه 1 ظرفیت لازم برای انجام مطالعات گسترده، عمیق، و بینرشتهای دادة دپارتمان فوقالذکر، متوسط تعداد نیروی انسانی به کار گرفته شده در پروژههای ارزیابی تکنولوژی ، چیزی بین 1 تا 3 نفر در سال است . میتوان امیدوار بود تأسیس شبکههای ارزیابی تکنولوژی که به منظور ترویج و ارتقای همکاری میان سازمانهای ارزیابی تکنولوژی ایجاد میشوند، موجب کمک به غلبه بر مسئله اندک بودن نیروی انسانی فعال در

پروژههای ارزیابی تکنولوژی و محدود بودن فعالیتهای بینرشتهای گردد.

 تشکیل شبکههای ارزیابی تکنولوژی به معنای بیتوجهی و عدم اختصاص کمکهای مالی بیشتر به سازمانهای منفرد [ و احتمالاً غیرعضو در شبکه ] نیست، اگر چه ممکن است با این استدلال روبرو شوید که از طریق به هم پیوستن نیروها و ظرفیتهای موجود در قالب شبکه ، میتوان از ایجاد سازمانهای ارزیابی تکنولوژی تازه تأسیس و بزرگتر احتراز کرد. همچنین برخی بر این عقیدهاند که یک سازمان غیرمتمرکز ارزیابی تکنولوژی که در قالب شبکه فعالیت میکند، ممکن است دچار ملاحظات سیاسی و در نتیجه عدم کارآیی گردد.

 ضعف عمدة دیگری که در چشمانداز ارزیابی تکنولوژی وجود دارد، توزیع نامتعادل امکانات به لحاظ منطقهای است . در برخی کشورها امکانات ارزیابی تکنولوژی بسیار گوناگون و در مقایسه با دیگر کشورها بسیار فراوان است، اما ضعفهای منطقهای عمدهای نیز وجود دارد . بطور مثال در جنوب، شرق و مرکز اروپا و بویژه در کشورهای جهان سوم این ضعفها مشهود است . از جملة مساعی عمدهای که باید مدّ نظر پیشگامان ایجاد شبکه جهانی ارزیابی تکنولوژی قرار گیرد، حمایت از ایجاد ظرفیتها و قابلیتهای ارزیابی تکنولوژی در این گونه مناطق است . اقدامات حمایتی را میتوان در قالب فعالیتهای آموزشی و ایجاد آگاهی از طریق سازماندهی کنفرانسها و کارگاههای آموزشی مربوط به ارزیابی تکنولوژی انجام داد.

 نکتة دوم، تعدد سازمانها و انجمنهای ارزیابی تکنولوژی از یک سو و تعامل بسیار محدود میان این سازمانها و انجمنها از سوی دیگر است .

 اگر چه از نظر نوع سازمان ارزیابی تکنولوژی تفاوتهایی در کشورهای مختلف دیده میشود، رود اشمیتز و همکارانش چهار نوع گروه ارزیابی تکنولوژی را معرفی میکنند:

 (1 )گروه پارلمانی ارزیابی تکنولوژی، که البته تنها در برخی از کشورها وجود دارد؛

 (2 )گروه صنعتی ارزیابی تکنولوژی؛

 (3 )گروه اجرایی ارزیابی تکنولوژی؛

 (4 )گروه دانشگاهی ارزیابی تکنولوژی .

 البته هر یک از این گروهها ضعفها و مشکلات خود را داراست . در اغلب موارد رویکردهای این گروهها نیز همانند نتایج و حاصل فعالیتهایشان ، متفاوت از یکدیگر است و این مسئله ، موجب به وجود آمدن تصویری مبهم از ارزیابی تکنولوژی در اذهان کاربران بالقوة آن و شکلگیری عدم قطعیت در مورد سودمندی ارزیابی تکنولوژی شده است . علاوه بر این، بین گروههای منفرد تعامل بسیار محدودی وجود دارد . شبکهسازی برای ارزیابی تکنولوژی اقدامی است که میتواند موجب بهبود تعامل میان این گروهها و حمایت از فرآیندهای آموزش دوسویه شود.

سومین نقیصهای که در چشمانداز ارزیابی تکنولوژی دیده میشود این است که علیرغم فعالیتهای پایگاه داده ارزیابی تکنولوژی در کشور آلمان ، فعالیتهای مربوط به ارزیابی تکنولوژی در سطوح ملی و بویژه در سطح بینالمللی واضح و مشخص نیست، که این مسئله خود باعث انجام کارهای موازی و زائد میشود . اگر چه مطالعات انجام شده

در خصوص ارزیابی تکنولوژی منعکس کننده شرایط و اوضاع و احوال ملی است ، با این حال میتوان از بررسیهایی که در مناطق مختلف دنیا دربارة ارزیابی تکنولوژی صورت میگیرد، مطالب فراوانی آموخت . همچنانکه رود اشمیتز در کتاب خود میگوید، ضرورتی ندارد چیزی را که یکبار اختراع شده است دوباره اختراع کنیم . به همین خاطر،ایجاد یک شبکه ارزیابی تکنولوژی که از طریق یک پایگاه داده و وسایل دیگری نظیر تبادل اطلاعات شخصی و الکترونیکی به ترویج و ارتقای کار تبادل اطلاعات بپردازد، میتواند وضع را بهتر کند.

 نکتة چهارم اینکه، به لحاظ محدود بودن همکاریهای متقابل بینالمللی ، عملاً هیچگونه فرایند آموزش بینالمللی اتفاق نمیافتد. واقعیت اینست که رویکردهای ملّی متفاوتی نسبت به ارزیابی تکنولوژی وجود دارد . بهعنوان مثال در برخی کشورها، مسئله ارزیابی تکنولوژی بر فراهم کردن اطلاعات علمی عمیق و قابل اعتماد در مورد تأثیرات

تکنولوژیها و انتخابهای تکنولوژیکی، متمرکز است، در حالیکه در سایر کشورها ارزیابی تکنولوژی بیشتر متوجه ایجاد روشها و رویکردهایی جهت آگاه ساختن عامه مردم و یا افراد درگیر با تکنولوژی از فرایند ارزیابی تکنولوژی و اهمیت آن میباشد؛ که از این طریق سعی میشود ارزیابی تکنولوژی بهعنوان یک فرآیند اجتماعی سازماندهی شود .

شبکة بینالمللی ارزیابی تکنولوژی میتواند موجبات بحث و تبادلنظر در مورد رویکردهای متفاوت و نقاط قوت و ضعف آنها را علاوه بر ایجاد فرآیندهای آموزش بینالمللی، فراهم آورد.

 نکته پنجم، عبارتست از اندک بودن تعامل میان سازمانهای ارزیابی تکنولوژی و استفاده کنندگان بالقوهای که از نتایج فعالیت آنها بهره میبرند، نظیر مقامات دولتی ، سیاستگذاران، صنایع و سایر اشخاص و گروههای ذینفع . رود اشمیتز روند جاری ارزیابی تکنولوژی را همچون مغازة دربستهای میداند که عدهای در آن به ارزیابی تکنولوژی مشغولند و هیچ کس هم از فعالیت آنها منتفع نمیشود . در بسیاری از کنفرانسهای ارزیابی تکنولوژی ، ارزیابان تمام همّ خود را صرف میکنند تا به جای متقاعد کردن مخاطبان یا استفادهکنندگان نتایج کار ارزیابی تکنولوژی ، یکدیگر

را متقاعد کنند.  اغلب مباحثاتی که در این کنفرانسها انجام میشود مایة دلسردی استفاده کنندگان بالقوه ارزیابی تکنولوژی است . آن دسته از شبکههای ارزی ابی که استفاده کنندگان را نیز در ساختار خود جای دادهاند، احتمالاً میتوانند ارتقای

درک و فهم متقابل از جنبههای گوناگون ارزیابی تکنولوژی را موجب شوند و بویژه ، از انتظارات استفاده کنندگان اطلاع حاصل کند.

 نکتة ششم آنست که این ت عامل محدود، احتمالاً خود یکی از دلایل ناچیز بودن تأثیر ارزیابی تکنولوژی بر تصمیمگیریهای دولتی و صنعتی است . نگارندة این مقاله نمیداند که آیا این مطلب در مورد ایالات متحده آمریکا که و کنگره وجود دارد، صدق میکند یا نه . اما در 1 در آن روابط محکم و طولانی مدتی میان دفتر ارزیابی تکنولوژی

مورد وضعیت اروپا در این زمینه ، گزارش تهیه شده حکایت از آن دارد که بندرت میتوان از میان مطالعاتی که دربارة ارزیابی تکنولوژی انجام شده است موردی را پیدا کرد که نتایج آن تأثیر محسوسی بر تصمیمگیریها داشته باشد.

از ارزیابی 3 و استفادة فکری 2 من چنین اظهار نظری را تأیید نمیکنم چرا که معتقدم باید میان استفادة ابزاری تکنولوژی تفاوت قایل شد . ممکن است اظهار نظر TNO در مورد استفادة ابزاری از نتایج ارزیا بی تکنولوژی درست باشد. باید گفت که شمار فراوانی که بررسیهای ارزیابی تکنولوژی وجود دارند که بر بحث و گفتگوهای

عمومی و سیاسی مربوط به تکنولوژی تأثیر بسیار گذاردهاند و موجب ارتقای آگاهی در مورد مخاطرات و احتمالات شده اند. این نوع استفاده از ارزیابی تکنولوژی را میتوان استفادة فکری از ارزیابی تکنولوژی نامید.

 اما در مجموع، باید اذعان داشت که تأثیر ارزیابی تکنولوژی اندک بوده است و تا کنون موفق نشده است شکاف میان احتمالات علمی و تکنولوژیکی و نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه را که به عقیده رود اشمیتز وظیفة واقعی ارزیابی تکنولوژی است برآورده سازد.

 برای پرکردن این فاصله باید در فرایند ارزیابی تکنولوژی انسجام محکمتری میان استفاده کنندگان ارزیابی تکنولوژی ایجاد کنیم . تشکیل شبکههای کامل یا زنجیرهای که از اعضای مرتبط برخوردار باشند میتواند به کاهش فاصلة فوق کمک کند.

 بهعنوان هفتمین نکته، تصویری که از ارزیابی تکنولوژی در اذهان وجود داد هنوز هم تا حدودی منفی است .

کیفیت ضعیف مطالعات ارزیابی تکنولوژی و ب ه بیانی بهتر فایدة اندک نتایج حاصل از چنین مطالعاتی برای استفاده کنندگان بالقوة آن، دلیل اصلی ایجاد چنین تصویری است . مطالعاتی که در زمینة ارزیابی تکنولوژی انجام میشود، اغلب بسیار آکادمیک است، تناسبی با نیازهای مصرف کنندگان خ ود ندارد و یا اینکه صرفاً به تحلیل تأثیرات جزیی و محدود یک تکنولوژی میپردازد . اگر هم رویکرد گستردهای در این زمینه دنبال شود، مطالعات حاصل به لحاظ محدودیت نیروی انسانی و منابع مالی اختصاص داده شده به این کار، سطحی خواهند بود.

 یکی دیگر از دلایل وجود این تصویر نسبتاً منفی از ارزیابی تکنولوژی ، دیدگاه گستردهای است که همچنان معتقد است ارزیابی تکنولوژی بیش از حد متوجه تأثیرات منفی تکنولوژی است . از این دیدگاه، ارزیابی تکنولوژی یعنی متوقف کردن و مانع تراش ی بر سر راه تکنولوژی . اگر به فعالیتهایی که در حال حاضر در زمینة ارزیابی تکنولوژی انجام میگیرد نظری بیفکنیم ، چنین برداشتی را تا حدودی توجیهپذیر مییابیم . البته ترویج دهندگان ارزیابی تکنولوژی همیشه تأکید کردهاند که ارزیابی تکنولوژ ی، همچنانکه در قانون سال 1970 دفتر ارزیابی تکنولوژی کنگرة

آمریکا آمده است، باید به تحلیل و بررسی تأثیرات مثبت و منفی تکنولوژیهای نو بپردازد، و باید آن را ابزاری جهت تغییر شکل تکنولوژی برای برآورده ساختن نیازهای اجتماعی و اقتصادی به شیوهای اثربخش تلقی کند . انتشار این پیام

 

1 .کنگرة آمریکا دفتر ارزیابی تکنولوژی را در سال 1972 به منظور فراهم کردن اطلاعات موثق علمی جهت پشتیبانی تصمیم گیریهای خود ایجاد کرد. - ویراستار

در بین استفاده کنندگان بالقوة ارزیابی تکنولوژی و نیز اصلاح و بهبود تصویر ارزیابی تکنولوژی در اذهان ، از جمله مسائل اساسی ایجاد شبکة ارزیابی تکنولوژی است .

 من بر این باور نیستم که می توان بر تمام مشکلات ایجاد شبکة ارزیابی تکنولوژی که در اینجا به آنها اشاره شد، فائق آمد؛ اما فکر میکنم که یک شبکه ارزیابی تکنولوژی که سعی دارد کلیه دستاندرکاران مرتبط با این کار را در

خود جای دهد، به طرز قابل توجهی قادر است وضعی ت جاری را بهبود بخشد . باید این نکته را نیز ذکر کرد که عوامل دیگری هم وجود دارند که موجب محدود شدن آثار این کار میشوند . ارزیابی تکنولوژی از طریق فراهم آوردن اطلاعات بیشتر برای کسانی که در زمینة تکنولوژی تصمیمگیری میکنند، کار تصمیم گیری را پیچیدهتر و دشوارتر میکند و در اغلب موارد، تصمیمگیرندگان آمادگی مواجهه با اطلاعات پیچیدهتررا ندارند.

 علاوه بر این، تفاوتهایی میان عقلانیت علمی از یک سو و عقلانیت سیاسی و عقلانیت اقتصادی صنعت از سوی دیگر وجود دارد. دستاوردهای ارزیابی تکنولوژی در صورتی که با ملاحظات و منافع تصمیمگیرندگان سیاسی و صنعتی همخوانی نداشته باشد و یا از موقعیت آنها حمایت نکند، کنار گذاشته میشود.

 علیرغم همة آنچه که گفته شد، حمایت از شبکههای موجود و ابتکارات تازهای ک ه در زمینة ارزیابی تکنولوژی صورت گرفته است، کاری ارزشمند به نظر میرسد . از جملة شبکههای ابتکاری جدید میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

که به کار ارزیابی تکنولوژی زیست محیطی میپردازد، انجمن بینالمللی 1 طرح ابتکاری ENTA _ UNEP،  که به منظور تقویت زیرساخت ارزیابی تکنولوژی در اروپا اجرا 3 طرح ابتکاری EU 2 ارزیابی تأثیر[ تکنولوژی] ،  در زمینة ایجاد شبکه منطقهای ارزیابی تکنولوژی انجام 4 شده است، فعالیتهایی که از سوی آکادمی بادِن ـ وورتمبرگ شده است، و شبکهای که مرکز آن را پایگاه دادة ارزیابی تکنولوژی کشور آلمان تشکیل میدهد (رجوع کنید به  هنوز هم این وظیفه را برعهده دارد که نقش خود را در 5 ضمیمه ). انجمن بینالمللی مؤسسات ارزیابی تکنولوژی چارچوب شبکههای فوق و سایر شبکههای ارزیابی ت کنولوژی پیدا کند؛ از دوباره کاری و نسخه برداری باید اجتناب

کرد. این انجمن میتواند بهعنوان شبکهای که کلیه شبکههای منطقهای و ملی را تحت پوشش قرار میدهد، ایفای نقش نماید.

ضمیمه

توصیفی کوتاه از پایگاه داده ارزیابی تکنولوژی در آلمان پایگاه داده ارزیابی تکنولوژی آلمان در سال 1987 توسط دپارتمان تحلیل سیستمهای کاربردی وابسته به مرکز

 تأسیس شد . 2 و با حمایت مالی وزارت تحقیق و تکنولوژی دولت فدرال آلمان 1 تحقیقات اتمی کارلسروهه و FIZ، هدف از ایجاد چنین پایگاهی فراهم آوردن امکان نظارت بهتر بر فعالیتهای روزافزون ارزیابی تکنولوژی در آلمان و سایر کشورهای غربی بوده است .

 طراحی این پایگاه داده در مقایسه با مفاهیم و فرمهای موجود پایگاه داده ، نوعی نوآوری محسوب میشود، به گونهای که این پایگاه داده عملاً سه پایگاه داده را به شکل سه بخش مرتبط به هم ترکیب و تلفیق میکند:

 ? یک پایگاه داده در زمینة مؤسسات ارزیابی کننده تکنولوژی،

 ? یک پایگاه داده در زمینة پروژههای ارزیابی تکنولوژی (که توسط مؤسسات فوق انجام  میشود)،

 ? یک پایگاه داده در خصوص کارهایی که در زمینة ارزیابی تکنولوژی انجام شده است  (به خصوص، گزارشهای مقدماتی و نهایی پروژههای ارزیابی تکنولوژی که در پایگاه  داده وجود دارند، و همچنین ادبیات کلی ارزیابی تکنولوژی ).

 بخشهای سه گانه پایگاه داده با یکدیگر ارتباط بینابینی دارند، بدین معنی که اطلاعات موجود در هر بخش ، مرجع بخشهای دیگر قرار میگیرد . ساختار پایگاه دادة دپارتمان تحلیل سیست مهای کاربردی کشور آلمان و اطلاعات موجود در بخشهای سه گانة آن در شکل (1 )نشان داده شده است .

جدول (2)

تعداد مؤسسات و پروژههای ارزیابی تکنولوژی کشورهای مختلف در دو بخش "مؤسسات " و "پروژهها"ی پایگاه داده 2 پروژهها 1 کشور مؤسسات

70 24 اتریش

23 6 بلژیک

جمهوری چک 2 1

72 9 دانمارک

4 4 فنلاند

22 12 فرانسه

933 221 آلمان

157 33 هلند

5 4 نروژ

48 9 سوئد

23 12 سوئیس

انگلستان (شامل ایرلند) 31 137

ایالات متحده 24 192

 17 103 3 مؤسسات و برنامههای بینالمللی

1786 408 جمع

 

1 .این ارقام، مؤسساتی را هم که در حال حاضر فعالیتی ندارند، در بر می گیرد.

2 .پروژه های در حال اجرا، طراحی شده و یا به پایان رسیده

3 .برنامه های جامعة اروپا (EC ،)سازمان توسعة اقتصادی جامعة اروپا (OECD )و غیره.

پایگاه دادة ارزیابی تکنولوژی

 بخش "مؤسسات " شامل موارد زیر میشود:

 ? اسم و آدرس مؤسسه

 ? توصیف حوزههای مطالعاتی ویژة ارزیابی تکنولوژی

 ? طبقهبندی حوزههای تخصصی ارزیابی تکنولوژی در مؤسسه

 ? فهرست پروژههای انجام شده ارزیابی تکنولوژی

 بخش "پروژهها" شامل موارد زیر میشود:

 ? اسم و آدرس مؤسسهای که پروژه را انجام میدهد

 ? توصیف کوتاه / چکیدة پروژه

 ? شرایط تحقیق

 ? طبقهبندی مسائل و موضوعات اصلی پروژه

 ? فهرست پروژههای منتشر شده

 بخش "ادبیات " شامل موارد زیر میشود:

 ? دادههای کتابخانهای

 ? چکیده

 ? جملههای جستجو

 ? ارتباط با پروژه (ها) و مؤسسه (ها)

شکل (1)

این پایگاه داده نه تنها فعالیتهای ارزیابی تکنولوژی، بلکه فعالیتهای مرتبط با این امر، نظیر آنچه در زیر آمده است را نیزبه شکلی دقیق تحت پوشش قرار میدهد.

 ? مطالعه و بررسی دربارة نوآوری

 ? تحقیق در مورد تأثیرات اجتماعی ـ علمیِ تکنولوژی

 ? ارزیابی کلی تأثیرات زیست محیطی تکنولوژی

 ? پیشبینی تکنولوژی

 ? سنجش و نظارت بر تکنولوژی

 ? مطالعه حول محور آیندهشناسی

 ? ارزشیابی تحقیق و توسعه (D & R)

1 ? مطالعه دربارة رقابتجویی تکنولوژیکی

 این پایگاه داده، یک پایگاه دادة بینال مللی است؛ اگر چه همانطور که جدول 2 نشان میدهد میزان حضور کشورها در این پایگاه داده متفاوت است . فلسفه وجودی این پایگاه داده آن بوده است که فعالیتهای ارزیابی تکنولوژی در کشور آلمان را به فراگیرترین شکل ممکن و در مورد سایر کشورها ، تنها فعالیتهای ارزیابی تکنولوژی مؤسسات عمده و اصلی را تحت پوشش قرار دهد . درونداد پایگاه دادة ما عموماً از طریق مطالعات و بررسیهای مکتوب سالانه تأمین میشود. زبان اصلی پایگاه انگلیسی است . کشورهای آلمانی زبان میتوانند دادههای خود را به زبان آلمانی وارد پایگاه

کنند. علاوه بر امکان جستجوی آزاد مطالب ، یک طبقهبندی تفصیلی از حوزههای موضوعات مربوط به ارزیابی تکنولوژی وجود دارد که کار جستجو را تسهیل میکند.

، همچنین با استفاده از دیسکتهای 3 و با استفاده از سیستم پیوسته آن لاین 2 از طریق شبکة بینالمللی علمی و فنی کامپیوتری که توسط FIZ در اختیار متقاضیان قرار میگیرد میتوان با پایگاه ارزیابی تکنولوژی آلمان ارتباط برقرار کرد. آدرس FIZ از این قرار است :

سایر خدمات این پایگاه عبارتند از:

 ? فصلنامه خبری Nachrichten-Datenbank-TA ،که توسط دپارتمان تحلیل سیستمهای کاربردی به طور رایگان در اختیار متقاضیان قرار میگیرد . برای دریافت این فص لنامه میتوانید با آدرس .کنید مکاتبه Postbox 3640| D 76021 Karlsruhe| FRG.

 ? گزارشها (کتابنامه، مستندات )

Reference:

 Technological Foreing and Social Change 51| Page 49-54 )1994)

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار
All Rights Reserved 2022 © OnlineWarehouse.ir
Designed & Developed by BSFE.ir