02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 14
6/10/2023

گزارش یک مورد بستری طولانیمدت (بیش از 6 ماه) بیاشتهایی روانی

دکتر حبیب‌اله خزایی*؛ لیبا رضایی**

چکیده

سابقه و هدف : بیاشتهایی روانی اختلالی است که در آن شخص از حفظ حداقل وزن طبیعی امتناع میکند، شدیداً از بالارفتن وزن خود میترسد و بهطور قابل ملاحظه در مورد بدن خود و شکل آن دچار سوء تعبیر است. این اختلال با اختلال عمیق تصویر تن و پافشاری بر لاغری تا حد گرسنگیکشیدن مشخص است. شروع آن معمولاً در نوجوانی است و در جنس مؤنث بسیار شایعتر از جنس مذکر میباشد. با توجه به سیر  و  پیشآگهی این بیماری  و عدم وجود تجربة مشابه در این خصوص، این مطالعه به تأثیر مثبت بستری طولانی مدت در درمان این اختلال میپردازد.

معرفی بیمار : بیمار خانم مجرد 20 ساله ای است که در آبانماه 1383 با اصرار خانواده برای بستری در بخش روانپزشکی زنان مرکز آموزشی درمانی فارابی مراجعه نمود. کاهش وزن شدید، امتناع از غذاخوردن، اعتقاد به چاقی و لزوم کاهش وزن علایم اصلی بیمار بودند. بعد از مصاحبه روانپزشکی براساس معیارهـای تشخیصی  DSM IV_TR تشخیص بیاشتهایـی روانــی مطرح شد. در دوره شش ماهه بستری، همراه با دارودرمانی، درمانهای غیردارویی (بهویژه رفتاردرمانی) برای بیمار درنظر گرفته شد و بیمار با بهبود نسبی ترخیص شد.

بحث: اگرچه بیاشتهایی روانـی، اختـلالی بـا سیر و پیشآگهـی متغیـر اسـت و بهطورکلی پیشآگهی در این اختلال خوب نیست، اما در این بیمار با انجام دادن اقدامات درمانی ششماهه تغییرات درمانی خوبی ایجاد شد و به نظر میرسد این بیماران نیازمند برنامه درمانی طولانیمدت و استفاده از شیوههای درمانی مختلف هستند.

کلید واژهها : بی اشتهایی روانـی، تصویر تـن، بستری طولانی مدت         

مقدمه

بیاشتهایی روانی (anorexia nervosa) اختلالی است که در 5/0 تا 1 درصد دختـران نوجوان روی میدهد و شیوع آن 10 تا 20 برابر در دخترها بیشتر از پسرهاست. براساس چهارمین ویراست راهنمـای تشخیصی و آمـاری اختـلالات روانـی (DSM-IV) ملاکهای این اختلال عبارتند از : 1- امتناع مستمر از حفظ وزن بـدن در سطح بالاتـر از حداقـل وزن مـورد انتظار (مثـلاً کاهـش وزن به حـدی کـه وزن بـدن بـه کمتـر از 85 درصد وزن مـورد انتظار بـرسد) یـا عدم کسب وزن مورد انتظار در دوره رشد که به وزن کمتر از 85 درصد وزن مـورد انتظار منجر شود؛ 2- این بیماران مشخصاً ترس فراگیر از چاقشدن دارند، حتی وقتی که وزن پایینتر از حد معمول است؛ 3- اختلال در تصویر تن
(
Body Image) دارند. احساس فربهی و بدریختی دارند و غالباً تحلیلرفتگی خود را انکار میکنند و 4- در افرادی که به سن قـاعدگی رسیدهاند، آمنوره یا قطعشـدن سـه دوره پیاپـی عـادت ماهانه وجود دارد (1). دو نوع اختلال خاص برای این اختلال تعریف شده است که در نوع اول یا محدودکننده (Restricting type) که شخص مصرف غـذا را محدود میکند، اما اقدام به استفراغ عمـدی و مصرف ملین نمیکند و در نوع دوم، یعنی پرخوری پاکسازی (Binge /eating | Purging) ضمن دوره بیاشتهایی روانی، شخص مرتباً اقدام به پرخوری و پاکسازی از طریق استفراغ عمدی یا مصرف داروهای ملین و مدر مینماید(2). عوامل زیستشناختی، روانشناختی و محیطی را در سببشناسی بیاشتهایی روانی دخیل دانستهاند و به همین دلیل نیز طرح درمانی جامع، شامل بستریکردن در بیمارستان، رواندرمانی فردی و خانوادگی، روشهای رفتاری، بین فردی و شناختی و در بعضی از موارد مصرف دارو میباشد
(5-2).

 

معرفی بیمار

خانم مجرد 20 ساله، دارای مدرک دیپلم با سابقه دوبار بستری قبلی در بخش روانپزشکی که هر دو بار با رضایت شخصی بیمارستان را ترک کرده بود، بهدلیل امتنـاع از غذاخوردن و کاهش وزن شدید با اصرار خانواده در بخش بستری شد. بیمار هنگام ورود به بخش 35 کیلوگرم وزن و 154 سانتیمتر قد داشت و در تشریح مشکلات خود به اعتقاد قوی در مورد چاقـی خود و نیاز به کاهش وزن، محاسبه کالری غذاهای مصرفی، اجبار
به پیاده
رویهای شدید پـس از غذا خوردن، استفاده از ملینها بهطور متناوب و کاهش بیش از20 کیلوگرم وزن درطول چند سال اخیر اشاره داشت، اما هیچگاه استفراغ خودالقایی نداشت. شروع مشکل از 8 سال پیش بهطور تدریجی و با سابقه قبلی وسواس شستشو ذکر شد. باتوجه به شرایط بیمار و عدم تجربه بستری طولانیمدت برای این بیماران در کشور،  در جلسه مشترک تیم
درمان، بر توافق درمانی اولیه برای بستری به مدت حداقـل شش
ماه تأکید شد کـه در ایـن جلسه خانـواده بیمـار نیـز حضور داشتنـد (6 و 7). اهداف اصلی
در مورد این بیمار اصلاح تصویر تن و توان
بخشی تغذیهای (Nutritional Rehabilitation) بود (8). درمان دارویـی این بیمار شامل سیپروهپتادیـن(که ازدوز
پایین شروع و تا 24 میلی
گرم در روز افزایش
یافت)، کلومیپرامین (از 25 میلی
گرم شروع تا 225 میلیگرم افزایش یافت) و اولانزاپین (5/2 میلیگرم در روز) بـود.

در بخش درمـان غیردارویـی به منظور اصلاح تصویر تن از تمرینات در مقابل آینـه و شیوه  تماس حرکتدرمانی (Contact movement therapy) استفاده شد (9و10) . در تمرینات در مقابل آینه از بیمار خواستـه شـد که روزانـه به مـدت 10 دقیقـه در مقابـل آینـه ضمن تماشای تصویر واقعی بدن بر قسمتهای مختلف بدن تمرکز کند. در شیوه تماس حرکتدرمانی نیز که بهصورت گروهی و با نظارت کار درمانگر انجام میشد، حرکات هدفمندی به منظور آگاهی بیشتر از بدن انجام میشد (لمس قسمتهای مختلف بدن، آزادسازی و تحمل وزن در حین حرکت، تمرینات کششی و فشاری). بهمنظور توانبخشی تغذیهای برای بیمار رفتار درمانی با استفاده از تقویت مثبـت و منفـی نیـز ارایه میشد که درصورت همکاری بیمار در غذاخوردن امتیازاتی مانند مرخصیهای کوتاهمدت درنظر گرفته میشد(تقویت مثبت) و برعکس، عدم همکاری بیمار در غذا خوردن با محرومیت از امتیاز (تقویت منفی) همراه بود(2). ذکر این نکته ضروری است که این برنامه به تدریج و با مقدار مصرف حداقل یک چهارم وعده غذایی شروع شد و کم کم افزایش یافـت. درکنار این بـرنامه در گـروه درمانیهای کلامی ، نگرشهای فرهنگی و اجتماعی مربوط به وزن بدن و همچنین مکانیسمهای زیربنایی اختلال (از جمله کنترل برخود و دیگران) مورد بحث و بررسی قرار گرفت . نشانههای تغییر بهتدریج ظاهر شد و با مداومت و استمرار برنامههای درمانی، پس از شش ماه بیمار با بهبود نسبتاً خوب یعنی کاهش افکار مربوط به کاهش وزن و لاغری و بهبود غذاخوردن ترخیص شد و توصیههای لازم برای پیگیری به خانواده ارایه شد .

 

بحث

 اختلال بیاشتهایی روانی اختلالی با سببشناسی چند بٌعدی و سیر و پیشآگهی متغیر است که در طرح درمانی برای آن باید به ابعاد مختلف توجه داشت. همانطور که ذکر شد بیمار با بهبودی نسبتاً خوب، یعنی کاهش افکار مربوط به کاهش وزن و لاغری و بهبود غذاخوردن که
در سیر درمان سرپایی چندساله این بیمار مشاهده نشده بود، ترخیص شد که این تغییرات از دید خانواده و بیمار قابل
توجه و ارزشمند بود و مشاهدات تیم  درمان
تآثیر این تغییرات را تأیید کرد. یکی از نکات حایز اهمیت در این بیمار ضرورت بستری طولانی مدت
در بیمارستان (شش ماه) بود که این موضوع به دلیل ماهیت بیماری، امتناع بیمار از شرکت در جلسات درمان سرپایی،  نیاز به برنامه درمانی طولانی
مدت ، نظارت
دقیق روان
پزشک بر اجرای برنامههای درمانی و
ارزیابی مکرر و مستمر پیشرفت درمانی بیمار از اهمیت ویژه
ای برخوردار بود .

از طرف دیگر آنگونه که در مصاحبههای بالینی مشخص گردید، خانواده بیمار قادر به اجرای کامل توصیههای درمانی در منزل نبودند و بیمار با آنها همکاری نمیکرد ؛   لذا توافق اولیه بربستری طولانـیمدت دربیمارستان
بـرای این بیمار ضروری بـود (6و7). نکته دیگر توجه
به اهمیت درمان
های غیردارویی برای این بیمار میباشد؛ زیرا به رغم اینکه درمانهای دارویی در این اختلال مورد توافق همگان نمیباشد، استفاده از شیوههای مختلف درمانهای غیردارویی در این اختلال توصیه میشود. در عین حال توجه به این نکته ضروری است که بستری طولانیمدت امکان اجرای مستمر این برنامهها را نیز فراهم میکرد ، لذا نکته قابلذکر در مورد این بیمار و سایر بیماران مبتلا به انواع اختلالات خوردن، طولانی بودن دوره درمانی، استمرار بر اجرای اهداف درمانی همراه با ارزیابی مکرر در طول درمان، استفاده از شیوههای مختلف درمانی بهویژه درمانهای غیردارویی، جلب همکاری و حمایت خانواده و پیگیری طولانی مدت میباشد(11و12).

 

محدودیتها

همانطور که قبلاً ذکر شد با توجه به عدم وجود تجربة
مشابه در ارتباط با بستری طولانی
مدت این  بیماران در کشور، توافق اولیه بر ضرورت بستری طولانیمدت
(بیش از 6 ماه) با بیمار و خانواده به عمل آمد. از آنجا که از ابتدا بر تداوم این توافق از جانب بیمار و خانواده مطمئن نبودیم، قصد گزارش مورد را نداشتیم و بسیاری از آزمایش
ها و بررسیهای پاراکلینیکی مورد نیاز برای  این بیماران در مورد این بیمار انجام نشده است؛ لذا تجربیات بعدی با انجام مرحله به مرحلة کلیة آزمایشها و مقیاسهای ارزیابی دقیق و پیگیری پس از ترخیص پیشنهاد  میشود.


Abstract:

Long -Term Hospitalization for Anorexia Nervosa (A Case Report)

Khazae| H.1; Rezae| L. 2

1. Assistant Professor in Psychiatrics| Kermanshah University of Medical Sciences.

2. MSc in Occupational Therapy| Farabi Educational Treatment Center.

Introduction: Anorexia nervosa is an eating disorder in which a person refuses to stay at even the minimum body weight considered normal for their age and height. Persons with this disorder may have an intense fear of weight gain and a distorted body image. Inadequate eating or excessive exercising results in severe weight loss. The exact cause of anorexia nervosa is not known| but social attitudes towards body appearance| as well as family factors| are believed to play a role. It usually begins in adolescence and more prevalent in female than male. This report addresses positive effects of long-term hospitalization in treatment of anorexia nervosa.    

The Case: A case of 20-years girl was admitted to Women Psychiatric Ward of Farabi Hospital by persistence of her family. Main symptoms were losing weight| avoiding to eat| believing to obesity. Non-medication therapies accompanied with medicine therapy was considered during her hospitalization period (six months).  She was discharged with relative improvement in her weight and appetite.

Conclusion: Anorexia nervosa did not lose its relatively poor prognosis in the last decades. Advances in etiology and treatment may improve the course of patients with anorexia nervosa in the future. Therapeutic achievements using combined methods with long term treatment were successful in this case.

Key Words: Anorexia Nervosa| Body Image| Long-Term Hospitalization

منابع

1- کاپلان هارولد ، سادوک بنیامین. خلاصه روانپزشکی. ترجمه: رفیعی حسنی سبحانیان خسرو. چاپ اول، تهران: انتشارات ارجمند؛ سال 1382، صفحات:291-284

2. Taublieb AB. Disorder of eating and elimination in childhood and adolescence| in the psychopathology of childhood and adolescence. 1st ed. New York: Longman; 1999| PP. 231-36

3. Fadem B. Obesity and eating disorder in behavioral science in medicine. 1st ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2004| PP. 253-63

4. Leven Kron S. Treatment choices in anatomy of anorexia. 1st ed. New York: Norton Company; 2001| PP. 109-24

5. McIntosh VV| Jordan J| Corter FA| Lutys E| Mckenzi JM| Bulikcm Formerpton CM| Joyce PR. Three psychotherapy for anorexia nervosa: a randomized control trial. Am J Psychiatry 2005; 162(4):741-7

6. Pereirat| Lock| Oqqinsj. Role of therapeutic alliance in family therapy for adolescent anorexia nervosa. Int J Eating Disorder 2006 Aug 25 (EPUB ahead print)

7. Frisch MJ| Herzog DB| Franko DL. Residential treatment for eating disorder. In J Eating disorder 2006 Mar|

(Epub ahead to print)

8. Golden.NH| Meyer W. Nutritional rehabilitation of anorexia nervosa: goal and dangers. Int J Adolesc Med Health 2004; 16(2):131-44

9. Key A| George CL| Beattie D| Stammer K| Lacey H| Waller G. Body image treatment with an inpatient program for anorexia nervosa: the role of mirror exposure in the desensitization process. Int J Eat Disorder 2002; 31(2):185-90

10. Lemieux A. Contact movement therapy for client with eating disorder: In: Alyex J| editor. Eating disorder in women and children. 1st ed. Canada: Bocaratol center; 2001| PP. 355-73

11. Schmidt U. Eating disorder: In: Kohen D| editor. Women and mental health. 1st ed. Philadelphia: Brunner Routledge| Tayorand Francis Group; 2002| PP. 174-98

12. Ro O| Martinsen EW. Hoffard A| Rosen Vinge JH| Short–term follow up of adult with long standing  anorexia nervosa or non specified  eating disorder after inpatient treatment. Eat Weight Disorder 2004; 9(1):62-8

 

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار
All Rights Reserved 2022 © OnlineWarehouse.ir
Designed & Developed by BSFE.ir