02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 65
5/12/2023

استانداردسازی آموزش الکترونیک و

نرم افزار آموزش الکترونیک اسپوتا

نویسنده: حمید احمدزاده

چکیده:

این مقاله به سیستم های آموزش الکترونیک به طور اعم و معرفی سیستم آموزش توزیع شده اسپوتا میپردازد. پس از مقدمه اجزای مختلف صنعت آموزش الکترونیک ذکر شده و سپس استانداردهای این صنعت آمده است. در ادامه  مدلی از عملکرد سیستم آموزش الکترونیک و در پایان سیستم آموزش الکترونیک اسپوتا توضیح داده شده است.

1.مقدمه:

      آموزش الکترونیک به معنی آموزش از طریق تکنولوژی الکترونیک است و روشهای آموزش از طریق اینترنت، تلویزیون، نوار ویدئو، آموزش توسط کامپیوتر و آموزش از راه اینترنت را شامل می شود. البته آموزش الکترونیک  امروزه بیشتربه آموزش از راه اینترنت  اطلاق می شود و آنچه در این مقاله مد نظر ماست همین است.واژه آموزش الکترونیک زیر مجموعه فن آوری اطلاعات و آموزش و پرورش است و در نتیجه مفاهیم این دو در آن مطرح است. آموزش الکترونیک روشهای آموزشی کنونی را تکمیل می کند و در بعضی موارد جایگزین آن می شود. یکی از رویکردهای اصلی آموزش الکترونیک، آموزش ترکیبی به معنی به کارگیری بیش از یک رسانه در امر آموزش است . مانند ترکیب آموزش توسط معلم و ابزارهای برپایه وب که البته با این روش، آموزش الکترونیک جایگزین آموزشهای کنونی نمی شود بلکه آن را تکمیل می کند هرچند که در موارد بسیاری آموزش الکترونیک به تنهایی میتواند پاسخگوی نیازهای آموزشی باشد. یکی از جنبه های نوین آموزش الکترونیک آموزش توزیع شده است به این معنی که دانشجو در هر مکان و در هر زمان(Wherever and Whenever )  می تواند از آموزش بهره بگیرد. این پیشرفتی نسبت به مدل قبلی آموزش الکترونیک محسوب می شود که آموزش از راه دور (Distance Learning) نامیده می شود که در آن تنها جنبه امکان استفاده از آموزش در هر مکان(Wherever) وجود دارد. سیستم آموزش الکترونیک اسپوتا مدل آموزش توزیع شده را پشتیبانی می کند.

 

2. صنعت آموزش الکترونیک

            در صنعت آموزش الکترونیک چهار عنصر اصلی وجود دارد : تولید کنندگان مواد آموزشی (ECP= Educational Content Provider) که به مانند ناشران در آموزش کلاسیک عمل می کنند. فراهم کنندگان خدمات آموزشی (ESP= Educational Service Provider)      که شامل مدارس، دانشگاهها، موسسات آموزشی ، واحد های آموزش سازمانها و کارخانه ها و... می باشد. ایندو می توانند مستقیم و یا توسط عنصر سومی بنام واسطه(Broker ) با هم ارتباط داشته باشند. تولیدکنندگان نرم افزار نیز کار تولید نرم افزارهای آموزشی را به عهده دارند. در شکل 1 این عناصر و ارتباط بین آنها تصویر شده است.

شکل  1 :عناصر صنعت آموزش الکترونیک و ارتباطات مابین

 

3. استانداردسازی اموزش الکترونیک

v    استانداردها کمک می کنند که پنج قابلیت زیر به دست آید :

·        قابلیت همکاری(Interoperability)   : آیا سیستم می تواند با هر سیستم دیگری کار کند؟

·        قابلیت استفاده مجدد (Reusability) : آیا اشیاء آموزشی قابلت استفاده مجدد را دارند؟

·        قابل مدیریت بودن (Manageability : آیا سیستم می تواند اطلاعات مناسبیرا دررابطه دانشجو و محتوای درسی ، دنبال کند؟

·        قابلیت دردسترس بودن(Accessibility) : آیا دانشجو می تواند به محتوای درسی مناسب در زمان مناسب دست یابد؟

·        قابلیت ماندگاری (Durability) : آیا فن آوری توسط استاندارد نموی خواهد کرد که از متروک بودن جلوگیری کند؟

v                استانداردها چگونه شکل میگیرند؟

 

 

 

 

 

 

 

v          استانداردها وspecification  های موجود:

            در مواردزیر میباشند:

·        واسط ارتباطی (Communication Interface or API)  : چگونه اشیاء آموزشی با دیگر سیستم ها ارتباط پیدا میکنند.استانداردهای زیر موجود میباشند:

o       ADL SCORM RTE(RunTime Environment)

o       AICC HACP(Hypertext AICC Communication Protocol)

·        ابر داده ها  (Meta-data):چگونه اشیاء آموزشی به شیوهای سازگار توصیف گردند. استانداردهای زیر موجود میباشند:

o       IEEE LOM(Learning Object Metadata)

o       IMS Metadata

o       ADL SCORM  Content-Level Metadata

·        بسته بندی (Packaging) : چگونه اشیاء آموزشی را بسته بندی کنیم. استانداردهای زیر موجود میباشند:

o       IMS Content Packaging

o       ADL SCORM Content Packaging

o       AICC CSF(Course Structure File)

 

·        آزمونها (Assessments) :

 

o       IMS QTI( Question and Test Interoperability)

 

·        انباره های اشیاء آموزشی (Digital Repositories) :

o       IMS Digital Repositories Interoperability

 

·        نحوه ترتیب ارائه درس(Sequencing)  :

o       IMS Simple Sequencing

 

4. مدل عملکردی آموزش الکترونیک

          برای پی بردن به اینکه چگونه سیستم های مختلف آموزش الکترونیک با همدیگر کار می کنند، مفید است که مدل عملکردی سادهای از محیط برنامهای آموزش الکترونیک داشته باشیم. شکل3  اجزایی را که محیط آموزش الکترونیک را می سازند و اشیائی را که بین آنها ردوبدل می شوند ، نشان میدهد. البته این فقط یک مدل مفهومی برای نشان دادن جایگاه و عملکرد محصولات مختلف آموزش الکترونیک است نه معماری مرجعی برای پیادهسازی شدن توسط مهندسان.

اینک به تشریح چند بخش از این محیط میپردازیم:

·        انبارههای مواد آموزشی و کاتالوگ مواد آموزشی ارائه شونده:  انبارهها محل نگهداری اشیاء آموزشی هستند که از یک سو توسط اشخاص و سیستمهایی که اشیاء آموزشی را می سازند و از سوی دیگر توسط اشخاص و سیستمهایی که اشیاء آموزشی را به کار میگیرند مورد استفاده قرار میگیرد. اشیاء آموزشی موجود در این انبارهها بیرون قفسه (Off the shelf) تلقی میشوند و برای در دسترس قرار گرفتن توسط دانشجویان باید به کاتالوگ مواد آموزشی ارائه شونده منتقل (Publish) شوند.

·        ابر داده: دادههایی هستند که ساختار و ویژگیهای اشیاء آموزشی موجود در انبارهها را توصیف میکنند و برای جستجو(Search)، بازیابی (Discovery)و واکشی(Retrieval) اشیاء آموزشی موجود در انبارهها برای یافتن اجزای مورد نیاز برای استفاده مجدد (Reuse) در اشیاء آموزشی جدید و نیز برای انتقال به کاتالوگ مواد آموزشی ارائه شونده به کار میروند.

·        اشیاء آموزشی با قابلیت استفاده مجدد:  انبارههای مواد آموزشی امکان ایندکس گذاری ، پیدا کردن و استفاده مجدد اشیاء آموزشی را میدهند. این امکانات نیازمند آن است که اشیاء آموزشی توسط ابردادهها ایندکس گذاری شوند(لزوم استاندارد برای ابرداده ها) و اغلب این قابلیت را نیز میطلبد که  اشیاء آموزشی از منابع مختلف با همدیگر ترکیب شده اشیاء آموزشی جدیدی تولید شود و این خود نیازمند رعایت استانداردهای مختلفی مانند بسته بندی اشیاء آموزشی ، آزمونها و... میباشد.

·        کاتالوگ مواد آموزشی ارائه شونده: نوع خاصی از انبارههای اشیاء آموزشی است که اشیاء آموزشی قابل ارائه و قابل دسترس توسط دانشجویان را نگهداری می کند.

 5.  سیستم آموزش الکترونیک توزیع شده اسپوتا

            با توجه به شناخت به سیستمهای آموزش الکترونیک ، استانداردهای موجود و... که در این مقاله مطرح شد در این بخش به صورت موردی به جنبه های سیستم آموزش الکترونیک اسپوتا که تمامآ در داخل کشور به منظور فراهم ساختن محیط نرم افزاری مناسب برای شکل گرفتن همه عناصر صنعت آموزش الکترونیک و پشتیبانی از استانداردهای موجود برای سازگاری با سیستم های مشابه خارجی ،   طراحی و پیاده سازی شده است ، می پردازیم:

 

·        استانداردهای پشتیبانی شده

o       ADL SCORM Content Packaging

o       ADL SCORM RTE

o       IMS Content Packaging

o       IMS Simple Sequencing

o       IMS Question and Test Interoperability

o       IEEE LOM

o       IMS Learner Information Packaging

o       IMS Digital Repositories

o       IMS Metadata

·        اجزای اصلی سیستم

o       Espoota Enterprise Studio شامل:

§        ابزار تالیف اشیاء آموزشی، پرسشها، آزمونها و دوره ها

§        ابزار مونتاژ اشیاء آموزشی، پرسشها، آزمونها و دوره ها

§        ابزار مدیریت و جستجو در Digital Repositories

§        ابزار مدیریت و انتشار در سرور های اشیاء آموزشی، آزمونها و دوره ها

o       Espoota LMS شامل :

§        سرور اشیاء آموزشی

·        Sequencing Engine

·        Tracking Engine

·        Delivery Engine

§        سرور آزمونها

·        Assessment Delivery Engine

·        Assessment Reporting Service

·        Assessment Result Analysis Service

·        Assessment Selecting and Ordering Service

§        سرور دوره ها

·        Virtual Room System

·        Web mail Service

·        Forum Service

·        Calendar Service

·       

o       Espoota Virtual Room System شامل:

§        Web-based client

·        Messenger System

·        Chat

·        Whiteboard

·        Audio/video Conferencing

·        File Distribution

§        Collaboration Server

§        Audio/Video Server

§        File Distribution Server

 

·        بستر تکنولوژیک توسعه و اجرا:

o       سیستم عامل سرورها Microsoft Windows 2000 Advanced Server| .NET Framework Enabled.

o       .NET Framework Application Server

o       Rational Unified Process Software Development and Project Progress Methodology

o       .NET Visual Studio Development Tool

o       Rational Rose 2002 Modeling Tool

o       CSharp Development Programming Language

o       XML Data Communication and Storage

o       Oracle9i Database Server

o       SQL Server 2000 Database Server

o       SOAP(Simple Object Access Protocol) Inter-Component Communication

 

 

نتیجه گیری و پیشنهاد:

با توجه به موارد مذکور در باب استانداردهای آموزش الکترونیک لزوم پیاده سازی

 عناصر صنعت آموزش الکتـرونیک بر اساس این استانداردها ضــروری به نظرمی رسد. ازاینرو چه در بخش ارائه خدمات آموزشی و تولید بسته های آموزشی و چه در بخش توسعه نرم افزارهای آموزش الکترونیک برای ایجاد یک پلتفورم ملی پایبندی به این استانداردها یک ضرورت است.

 

فهرست منابع :

www.sun.com

www.imsglobal.org

www.adlproject.net

 

 

 

سیستم انبارداری آنلاین سامانه انبارداری سیستم انبارداری سامانه انبارداری آنلاین سیستم انبار سامانه انبار سیستم انبار آنلاین سامانه انبار نرم افزار انبارداری آنلاین نرم افزار انبارداری انبارداری تحت وب سیستم انبار تحت وب سیستم مدیریت چند انبار کاردکس کالا کاردکس کالا در انبار طبقه بندی انبار مدیریت درخواست های PM کدینگ کالا مدیریت درخواست های کاردکس مالی کالا در انبار کاردکس مالی رسید انبار رسید ورود کالا به انبار حواله انبار حواله خروج کالا از انبار درخواست کالا از انبار ثبت درخواست از انبار درخواست خرید کالا ثبت درخواست خرید کالا درخواست بازگشت کالا بازگشت کالا به انبار انتقالی بین انبارها جابجائی کالا بین انبارها رسید انبار مستقیم ثبت کالا در انبار مستقیم موجودی کالا در انبار بروزرسانی خودکار موجودی کالا نقطه سفارش کالا نقطه سفارش نقطه سفارش کالا در انبار سیستم چند انباره مدیریت چند انبار سیستم تحت وب انبار انبار وب بیس حسابداری انبار جانمائی کالا در انبار افتتاح انبار
All Rights Reserved 2022 © OnlineWarehouse.ir
Designed & Developed by BSFE.ir