02188272631   09381006098  
امکانات ناحیه مدیریت سامانه انبارداری آنلاین
مدیریت واحد های انبارداری آنلاین
تعریف واحد های انبارداری آنلاین
اهدا نقش به واحد ها
تعریف گروه های سرویس
تعریف سرویس ها
تعریف سوالات پیش فرض سرویس
اهدا نقش به گروه های سرویس
تعریف کارشناسان واحد های انبارداری آنلاین
اهدا نقش به مدیران واحدهای انبارداری آنلاین

Hover

مدیریت کارفرما
تعریف گروه بندی کارفرما
تعریف کارفرما
تعریف مدارک کارفرما
تعریف مناطق کارفرما
تعریف واحدهای کارفرما
تعریف مکان های کارفرما
تعریف پرسنل کارفرما و اکانت میز کمک
تجهیزات
تعریف گروه های تجهیزات
تعریف تجهیزات
تعریف قطعات تجهیزات
تعریف مشخصات شبکه ای تجهیزات
تعریف نرم افزارهای نصب شده روی تجهیزات
کارشناسی قیمت تجهیزات
مدیریت PM
افتتاح دوره PM
درج سرویس های دوره PM
درج واحد ها و کارشناس دوره PM
درج دوره زمانی دوره PM
درج ضریب کارکرد تجهیز برای دوره PM
درج چک لیست های نظارتی دوره PM

Hover

مدیریت انبار
تعریف طبقه کالا
تعریف گروه اصلی کالا
تعریف گروه فرعی کالا
تعریف کالا
افتتاح انبار
تعریف واحد های شمارش کالا
درج درخواست کالا از انبار
درج رسید ورود کالا به انبار
درج حواله خروج کالا از انبار
درج مصرف کالا در تجهیزات کارفرما
عملیات
افتتاح پروژه کارفرما
تعیین گروه های انبارداری آنلاین دخیل در پروژه
تعریف گروه های چک لیست های نظارتی
تعریف موضوعات چک لیست های نظارتی
ایجاد گزینه های چک لیست های نظارتی
تعریف کار
تعریف کار در پروژه
ارسال زمانبندی کارهای پروژه به گروه های انبارداری آنلاین
ثبت زمانبندی های جلسات
مدیریت گروه های انبارداری آنلاین
افتتاح ارزیابی پرسنل گروه های انبارداری آنلاین
ارزیابی پرسنل گروه ها
تنظیمات مرخصی پرسنل گروه های انبارداری آنلاین
مکاتبات
ارسال پیغام
مدیریت فایل و اشتراک گذاری فایل های مورد نیاز
تعریف نقشه ها برای کارشناسان گروه های انبارداری آنلاین
مدیریت سامانه
تعریف کاربران ناحیه مدیریتی
اهدا نقش به کاربران ناحیه مدیریتی
گزارش ها
گزارش تجهیزات
کارشناسی قیمت تجهیزات
دوره های PM
بازدید دوره ای چک لیست
درخواست ها
چک لیست های نظارتی
مصرف کالا
هزینه و زمان
تاخیرات
قطعات تجهیزات
شبکه تجهیزات
نرم افزارهای تجهیزات
تجهیزات بصورت آماری
موجودی کالا در انبار
کار
ارزیابی پرسنل
گزارش های کارفرما
امکانات ناحیه کارشناس / مدیریت گروه های انبارداری آنلاین
کارتابل
کارتابل درخواست ها
کارتابل ارجاعات ( درخواست هایی که کارشناس اقدام به بستن آنها کرده)
آرشیو ارجاعات (درخواست هایی که هم اکنون برای کارشناس جاری است )
کارتابل کاری (درخواست هایی که مدیر به خود ارجاع داده است )
مدیریت ماموریت ها
کارتابل ماموریت ها
کارتابل کارهای پروژه
کارتابل برگه های تردد
کارتابل جلسات
کارتابل چک لیست های نظارتی دوره ای
کارتابل چک لیست روزانه
کارتابل گزارش های روزانه
ارتباطات
ارسال پیام
صندوق پیام
نقشه ها
مانیتورینگ
جستجو درخواست
درج ساعات کارکرد تجهیزات
آمار ورود کارشناسان
عملیات
ایجاد درخواست
ایجاد برگه ماموریت
تغییر کارشناس PM
ثبت گزارش های روزانه
چک لیست های نظارتی
پروژه ها
امکانات ناحیه کارشناس / کارشناس گروه های انبارداری آنلاین
کارتابل
کارتابل درخواست ها
کارتابل ماموریت ها
کارتابل کارهای پروژه
کارتابل برگه های تردد
کارتابل جلسات
کارتابل چک لیست های دوره ای
چک لیست روزانه
ارتباطات
ارسال پیام
صندوق پیام
نقشه ها
مانیتورینگ
جستجو درخواست
درج ساعت کارکرد تجهیزات
عملیات
ایجاد درخواست
ایجاد برگه ماموریت
گزارش های روزانه
چک لیست های نظارتی
پروژه ها
میز کمک
وضعیت درخواست ها
ارسال درخواست
صندوق پیغام
درخواست سیستم انبارداری آنلاین بهبود
برای استفاده آزمایشی و رایگان از سیستم انبارداری آنلاین بهبود به مدت یک ماه از تاریخ نصب و راه اندازی ، لطفا درخواست خود را بصورت یک نامه رسمی با مهر و سربرگ سازمان یا شرکت خود به آدرس ایمیل Info@BSFE.ir ارسال فرمائید.
کارشناسان شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط مجری سیستم انبارداری آنلاین بهبود در مدت 5 روز کاری اقدام به ارسال اکانت سیستم انبارداری آنلاین بهبود و مشخصات دسترسی به پنل مدیریتی سامانه می نمایند تا شما بتوانید از امکانات سامانه استفاده نمائید . برای خریداری سامانه و آگاهی از قیمت های سرویس های مختلف می توانید به منوی لیست قیمت مراجعه نمائید.
ارسال درخواست
All Rights Reserved 2022 © PM.BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir